Slide background
Faaliyetler

Faaliyetler

                                                    Merkezin Amacı:

        Uluslararası ve ulusal sözleşmelerle koruma altına alınan Caretta caretta ve Chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının, özellikle Mersin ili Kazanlı, Alata, Göksu Deltası ve Anamur’daki üreme kumsallarında ve Davultepe 100. Yıl Kumsalı’nda bulunanlar olmak üzere  deniz kaplumbağalarının korunması, rehabilitasyonu, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin organizasyonunun sağlanması ve yürütülmesi çalışmalarında bulunmak; Doğu Akdeniz Bölgesi’nde deniz kaplumbağalarını koruma ve araştırma faaliyeti gösteren diğer üniversiteler ile koruma faaliyetleri gösteren derneklerle koordinasyonun ve yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sağlanarak ortak  projeler üretilmesi için çalışmalar yapmaktır. 


                          MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENİZ KAPLUMBAĞALARI                        UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

    MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (MEDKAM): Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

             d) Rektörlük: Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü,

             e) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Uluslararası ve ulusal sözleşmelerle koruma altına alınan Caretta caretta ve Chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının, özellikle Mersin ili Kazanlı, Alata, Göksu Deltası ve Anamur’daki üreme kumsallarında bulunanlar olmak üzere  denizkaplumbağalarının korunması, rehabilitasyonu, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin organizasyonunun sağlanması ve yürütülmesi çalışmalarında bulunmak; Doğu Akdeniz bölgesinde deniz kaplumbağalarını koruma ve araştırma faaliyeti gösteren diğer üniversiteler ile koruma faaliyetleri gösteren derneklerle koordinasyonun ve yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sağlanarak ortak projeler üretilmesi için çalışmalar yapmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

 

             a) Deniz kaplumbağaları türlerinden Caretta caretta ve Chelonia mydas’ın nesillerinin devamı için gerekli koruma ve araştırma çalışmaları yapmak,

             b) Doğu Akdeniz bölgesinde deniz kaplumbağalarını koruma ve araştırma faaliyeti gösteren diğer üniversiteler ile koruma faaliyetleri gösteren derneklerin Üniversiteyle koordinasyonunu sağlamak,

             c) Soyu tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının korunması ile yaralı deniz kaplumbağalarının rehabilite edilmesi için yapılan çalışmaların daha verimli ve sürekli bir hale getirilmesi için faaliyette bulunmak,

             ç) Yaralı kaplumbağaların imkanlar dahilinde tedavi edilip doğal ortamına tekrar sağlıklı bir biçimde gönderilmesi için tedavi hizmeti vermek,

             d) Rutin populasyon gözlem çalışmalarına her yıl devam edilen Alata kumsalında sürekliliğin sağlanması ve aynı sürekliliğin diğer üç üreme kumsalında da gösterilmesi çalışmalarını yürütmek,

             e) Deniz kaplumbağaları konusunda halkın, balıkçıların, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin katılabileceği eğitim programları, seminer, konferans ve kurslar düzenlemek,

             f) Üreme kumsallarına yuvalama için çıkan dişi deniz kaplumbağalarının markalanması, hemen her üreme sezonunda rastlanan gerek ölü gerekse yaralı deniz kaplumbağalarının kayıt altında tutulması, ölüm sebeplerinin araştırılması, vücut ölçümlerinin alınması, ölü kaplumbağalarda yaş tayini ve yaralı kaplumbağaların iyileşme süreçleri ile ilgili araştırmalar yapmak,

             g) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde deniz kaplumbağaları ile ilgili konularda yapılacak araştırma, çalışma ve projeleri teşvik etmek,

 

             ğ) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla koruma, inceleme ve eğitim amaçlı işbirliği yapmak,

             h) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayınlamak,

             ı) Oluşturulacak bilgi ve kaynak birikimi ile Merkezin amaçları içerisinde yer alan konularda çalışan lisansüstü ve doktora öğrencilerine yardımcı olmak,

             i) Merkezin amacına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konularında danışmanlık hizmetleri vermek,

             j) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde benzer amaçlarla kurulmuş resmi veya özel kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

             k) Mersin bölgesinin turizmine eko-turizm kapsamında deniz kaplumbağalarının korunması konusunda çalışmalar yaparak destek vermek,

             l) Üniversite Yönetim Kurulunca verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

 

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

             (2) Müdüre görevinde yardımcı olmak üzere iki müdür yardımcısı, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek ve Merkezi amaçları doğrultusunda ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmek,

             b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

             c) Merkezin plan dahilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek,

             ç) Merkezin verimli çalışması için ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

             d) Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak,

             e) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

             f) Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yapmak ve ortak projeler üretmek,

             g) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programı ile birlikte Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak, 

             ğ) Merkezde görev yapacak akademik, teknik ve idari personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri yapmak,

             h) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

             ı) İhtiyaç hallerinde Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim adamı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdür tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından gösterilecek adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

             (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

             (3) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdürün gerekli gördüğü durumlarda ve Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek üzere her yılın Kasım ve Mayıs ayları içinde toplanır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, bu kararların amacına ulaşması için yapılması gerekenleri planlamak,

             b) Merkezin çalışma ilke ve hedeflerini belirlemek, bilimsel ve idari plan ve programları hazırlamak, alınan kararların Müdür tarafından uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

             c) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

             ç) Merkezde yapılacak analizlerin, verilen danışmanlık hizmetlerinin ve üretilen ürünlerin fiyatlarını belirlemek,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

             e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak,

             f) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak amacı ile oluşturulan kuruldur. Danışma Kurulu üyeleri; Üniversite içinden veya dışından Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ihtisas sahibi kişiler arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla altı kişiden oluşur. Gerektiğinde, üyelerin görev süresi uzatılabilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantılara Müdür başkanlık eder.

 

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır; 

             a) Merkezin projelerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına yardımcı olmak,

             b) Ortaya çıkan görüşlerin çalışmalara kazandırılmasını sağlamak amacı ile Müdüre görüş ve önerilerde bulunmak.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

 

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Ekipman ve demirbaşlar

             MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

             Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.