Slide background
Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Slide background
Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Faaliyetler

Genel Görünüm

Amaç

 Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere araştırma ve uygulama imkanı sunmak, gıda endüstrisi ile uğraşanlara hizmet ve eğitim vermek, isteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerin ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, gıda üretim ve araştırmalarında yeni teknolojileri uygulamak, bölgesel ve ulusal problemler için çözüm üretmek, üretim girdileri ve son üründe kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, laboratuvar ölçeğinden işletme boyutuna kadar üretim, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermek, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler üretmektir.

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 Mersin Üniversitesi Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin görevleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

a) Üretime ayrılan tesislerde katma değer getirecek gıda maddelerinin üretimini gerçekleştirmek, standart kalitede gıda üretmek ve standardizasyonu sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

b) Gıda işletmelerinin, ithalat/ihracat yapan firmaların, araştırmacıların gıda analiz ve kontrol ihtiyaçlarını karşılamak ve araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarına hizmet vermek,

c) Gıda sanayinde çalışan firma ve şahısların problemlerine çözüm üretmek, Üniversite ile sanayi işbirliğinde yardımcı olmak,

ç) Gıda işleme, muhafaza ve araştırmalarında yeni teknolojileri izlemek ve bunların uyum çalışmalarını yapmak,

d) Mersin ve çevre yörelere özgü ürün geliştirme, ürün özelliklerinin belirlenmesi ve kalite kontrol ihtiyaçlarının karşılanmasında hizmet vererek, bu işletmelerin ulusal/uluslararası piyasada, rekabet güçlerinin arttırılması yönünde yardımcı olmak, elde edilecek ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak,

e) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için çalışmalar yapmak ve üretime uygulamak, bu yolla elde edilecek verilerle bölge, ülke ve dünya gıda endüstrisinin gelişimine yardımcı olmak,

f) Başta Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü olmak üzere, ilgili alanda Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlamak,

g) Teknik personel, öğrenci ve üreticiler için eğitim programları, seminer, konferans ve kurslar düzenlemek,

ğ) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversiteler ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmak, konuyla ilgili yayınlar hazırlamak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

h) Merkez kapsamında yer alacak laboratuvarların uluslararası boyutta tanınmasını sağlamak,

ı) İsteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerin ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, bu gıdaların Bakanlar Kurulunun 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük ile standartlar ve istenilen teknik şartnamelere uygunluğunu belirlemek,

i) Gıda kalite ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti vermek,

j) Üniversite Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı benzeri diğer faaliyetlerde bulunmak.