Slide background
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Meü

Faaliyetler

                                 MERKEZİMİZİN FAALİYET ALANLARI

 1.  Her alanda ve konuda ücretli/ücretsiz yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katılım/sertifika belgeli eğitim ve öğretim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, pedagojik formasyon ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 2.  Planlanan etkinlikleri, gerekli durumlarda, diğer ilgili merkezlerle ve/veya ilgili iç ve/veya dış paydaşlarla işbirliği yaparak gerçekleştirmek ve bu alanda üniversite olanaklarının tanıtımını da kapsayacak biçimde her türlü etkinlikte bulunmak,
 3. Halkın katılımına açık toplumsal, bilimsel, sanatsal ve benzeri alanları içeren konferanslar, seminerler, söyleşiler, paneller, çalıştaylar vb. etkinlikleri düzenlemek,
 4. Her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik, uzaktan eğitim merkezi ile işbirliği yaparak elektronik ortamda her türlü eğitim-öğretim programları düzenlemek,
 5.  Merkezin iç ve dış paydaşlarına, istekleri ve gereksinimleri doğrultusunda her türlü hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve eğitim materyali (kitap, dergi, ders notu vb.) basımı ve yayınını sağlamak,
 6. Üniversitenin ilgili birimi ve/veya üniversite dışındaki ilgili herhangi bir paydaşı tarafından verilecek kurs ve her türlü bilimsel ve eğitsel çalışmaların düzenlenmesini ilgili birimle ve/veya paydaşla işbirliği içinde yapmak,
 7. Üniversiteye bağlı olmayan gerçek ve tüzel kişilere, bilimsel danışmanlık hizmetleri yanı sıra rehberlik, psikolojik ve pedagojik danışmanlık hizmetleri ile ilgili eğitim katılım/sertifika belgeli programları düzenlemek,
 8. Merkezin iç ve dış paydaş birimleriyle işbirliği yaparak merkezin amacı kapsamına giren tüm bilimsel ve eğitsel alanlarda projeler hazırlamak, projelerle ilgili danışmanlık hizmeti sunmak, uygulamak ve/veya uygulattırmak,
 9. Merkezin faaliyet alanları ile ilgili her türlü bilimsel, toplumsal ve kültürel yayın yapmak,
 10. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik ve benzeri konularda bireylere, kamu, özel kurum ve kuruluşlara eğitimler vermek,
 11. Yaşam boyu eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen ya da merkez müdürleri kurulunun onayıyla kararlaştırılan diğer etkinlikleri gerçekleştirmek ve/veya gerçekleşmesi için ortam oluşturmaktır.