Slide background
Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin Amacı

Merkezin amacı; milletimizin en önemli bileşenlerinden biri olan Yörüklerin toplumsal, kültürel, ekonomik sorunları başta olmak üzere her türlü sorunlarını, disiplinler arası bir bilimsel bakış açısı ile araştırıp çözüm önerileri üretmek; kültürümüzün temel köşe taşlarından birini oluşturan Yörük kültürünü, maddi ve maddi olmayan yönleriyle kayıt altına almak, korumak, geliştirmek ve yeni nesillere aktarıp yaşatmaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları

a) Yörüklerin toplumsal, kültürel, ekonomik ve öteki sorunları ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yapmak,

b) Yörüklerin toplumsal, kültürel, ekonomik ve öteki sorunları ile ilgili bilimsel çözüm yolları üretmek,

c) Yörük-Türkmen kültürü ile ilgili her türlü toplumsal, kültürel, tarihi ve sanatsal her türlü değeri, her yönüyle kayıt altına almak, korumak, geliştirmek ve yeni nesillere aktarıp yaşatmak amacı doğrultusunda derlemeler ve araştırmalar yapmak,

ç) Yörük-Türkmen kültürünü ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle iş birliği yapmak, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, konferanslar, paneller, çalıştaylar, sempozyumlar ve kongreler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

d) Yörük-Türkmen kültürünü her yönüyle kayıt altına almak, korumak, geliştirmek ve yeni nesillere aktarıp yaşatma amacı doğrultusunda, Yörük ve Türkmen topluluklarının sorunları başta olmak üzere, her türlü toplumsal sorunları inceleyen araştırmalar ile kültürel derleme ve araştırmaları da yayınlamak amacıyla periyodik akademik dergi yayınlamak,

e) Yörük ve Türkmen topluluklarının sorunları başta olmak üzere, her türlü toplumsal sorunlar ile kültürel derleme ve araştırmaları kapsayan elektronik ve matbu yayınlar yapmak,

f) Yurt içi veya yurt dışındaki kurum, kuruluş ve üniversitelerde, Yörük-Türkmen kültürü ile ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen araştırmacı ve akademisyenlerle iş birliği yaparak, bu konudaki çalışmaların gerçekleştirilmesi ve yayına dönüştürülme sürecinde aktif rol oynamak,

g) Üniversite bünyesindeki bölümlerde, lisans ve lisansüstü düzeyinde, Yörük-Türkmen toplulukları ve kültürü ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek,

ğ) Yörük-Türkmen toplulukları ve kültürü ile ilgili araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara, Merkezin imkânları çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal alanda destek sağlamak,

h) Yörük-Türkmen toplulukları ve kültürü ile ilgili yurt içi ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak bir arşiv-kütüphane oluşturmak,

ı) Yörük-Türkmen toplulukları ve kültürü ile ilgili fotoğraf, film, video ve diaları arşivlemek; planlar, kesitler, gravür ve fotoğraflar eşliğinde tarihi dokümanlar da dikkate alınarak yayına hazırlamak, bilim dünyasının ve turizm sektörünün bilgisine sunmak,

i) Geleneksel Yörük-Türkmen kültür ürünlerinin ve el sanatlarının araştırılmasına zemin hazırlayıp, onları korumak ve yaşatmak için gerekli her türlü altyapı ve imkânları hazırlamak,

j) Yörük-Türkmen toplulukları ve kültürü ile ilgili olarak belgesel film, roman, tiyatro ve benzeri şekilde hazırlanacak her türlü bilimsel ve sanatsal çalışmaları desteklemek,

k) Merkezin amacına uygun olan diğer çalışmaları gerçekleştirmek.