Slide background
Komisyonun Görevleri

Komisyonun Görevleri

Komisyonun görevleri 09/02/2018 Tarihli ve 2018/4 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe giren "Mersin Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi" nin 5 nci maddesinde düzenlenmiştir.

Kalite Komisyonunun Görevleri,

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak.

b) Üniversitenin iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal iç değerlendirme raporunu her yıl Ocak-Mart aylarında tamamlayarak Senato’ya sunmak, onaylanan iç değerlendirme raporunu Nisan ayı sonuna kadar bilgi amaçlı olarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna göndermek,  internet ortamında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak.

c) Üniversite’de Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yapılacak "dış değerlendirme" sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak ve değerlendirme ekibine her türlü desteği vermek.

ç) Kurul tarafından ilan edilen “Yıllık Kalite Eylem Planı” doğrultusunda Komisyonun çalışmalarını ve faaliyetlerini planlamak ve uygulanmasını sağlamak.

                                                                                          ORGANİZASYON YAPISI

                             Genel Görünüm