Department of Family Medicine

Genel Görünüm


Publications in International Scientific Journals(last two years)

2022
3. Uysal, Y.; Toros, T.; çetin, M.; Coşkun özyol, F.; Serin, E.; Güzel, S.; öztürk, R. . PROGRESS IN NUTRITION, 2022, 24, 1-4.
10.23751/pn.v24iS1.12994
2. Uysal, Y.; Toros, T.; çetin, M.; Korkmaz, C.; Serin, E.; Coşkun özyol, F. . PROGRESS IN NUTRITION, 2022, 24, 1-5.
10.23751/pn.v24iS1.13009
1. Başhan, .; Toros, T.; Yaşa öztürk, G.; Uysal, Y.; Coşkun özyol, F.; Güzel, S. . PROGRESS IN NUTRITION, 2022, 24, 1-7.
10.23751/pn.v24iS1.12986

"A World University In The Light of Science and Modernity"