Doktora Eğitim Süreci


Süreci indirmek için tıklayınız.

ÖNEMLİ HUSUSLAR VE SÜRE


 • Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıldır.
 • Bu program, en az 240 AKTS karşılığı olan; toplam yirmi bir ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından oluşur.


BAŞVURU VE

KABUL SÜRECİ


 • Aday, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvurusunu yapıp gerekli evrakları teslim eder.
 • Mülakata girecek adaylar ilan edildikten sonra aday mülakata girer. Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar kayıt yaptırmaya hak kazanır.
 • Öğrenci, “Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (OBS)” yer alan ön kayıt formunu doldurduktan sonra enstitü tarafından istenen evraklarla ilanda belirtilen tarihler arasında enstitüye başvurarak kesin kaydını yaptırır.
 • Kesin kaydını yaptıran öğrencilere ilgili ana bilim dalının (ABD) önerisi (Danışman Öneri Formu (MEÜ.EÖ.FR-355) doldurularak) ve EYK kararı ile danışman atanır. Atanan danışman öğrencinin hem akademik hem de tez danışmanıdır.
 • Öğrenci kimliği ilan edilen tarihten itibaren enstitü tarafından imza karşılığında öğrenciye teslim edilir.


(GEREKLİ İSE) BİLİMSEL HAZIRLIK

 

Anabilim dalının gerekli gördüğü durumlarda (Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Madde 45’de yer alan hususlar dikkate alınarak) öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulayabilir.  

 • Hazırlanan Bilimsel Hazırlık programı ABD Kurulu tarafından EYK’ye önerilir. EYK tarafından onaylanan program ABD başkanlığınca yürütülür.
 • Bilimsel hazırlık programı en çok iki yarıyıl olup, öğrenci lisans veya yüksek lisans derslerinden en az üç en fazla altı ders alır.
 • Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK'nin onayı ile doktora programından da dersler alabilir.
 • Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan bir (1) dersten başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.


DERS DÖNEMİ

 

 • Kesin kaydı yapılan öğrenci, danışmanın önerisi ile OBS (obs.mersin.edu.tr) üzerinden derslerini seçer, kontrol eder ve kesinleştirir. Öğrencinin seçtiği dersler danışman tarafından onaylanır.
 • Öğrenci, Anabilim dalı zorunlu dersleri dahil en az 7 ders (21 kredi) ve seminer dersini en fazla dört yarıyılda tamamlamalıdır.
 • Öğrenci, azami süre içerisinde enstitü zorunlu derslerini (“Gelişim ve Öğrenme” ve “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme”) başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Bu derslerden başarılı olamayan öğrenci tez savunma sınavına alınmaz.
 • Öğrenci, mezuniyete kadar her dönem “uzmanlık alan dersini” seçmelidir.
 • Bir öğrenci, bir öğretim elemanından bir lisansüstü programda en fazla üç ders alabilir. Uzmanlık alan dersleri, seminer dersleri, Gelişim ve Öğrenme ve Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersi bu kapsamda değerlendirilmez.
 • Öğrencinin, kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden alabileceği lisansüstü ders adedi en fazla ikidir. Ancak,  disiplinler arası programlardaki bir öğrenci için bu sayı en fazla dörttür.


SEMİNER SÜRECİ

 

Öğrenci,

 • En geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar seminer dersini başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 • Seminerin verileceği dönem için ders kayıt tarihlerinde "Seminer" dersini seçmesi gerekir.
 • Enstitümüz uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında “Seminer Başvuru Formu” (MEÜ.EÖ.FR-465)  ABD aracılığıyla Enstitüye iletilir.
 • Enstitümüz uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında seminer sunumunu gerçekleştirir.
 • Seminer sunumunda başarılı bulunan öğrencinin lisansüstü tez yazım yönergesine göre hazırlamış olduğu seminerinin PDF formatındaki dosyası ve “Seminer Değerlendirme Formu” (MEÜ.EÖ.FR-466) ilgili Anabilim dalı aracılığıyla 15 gün içerisinde EBYS üzerinden Enstitüye gönderilir.

 Not: Seminer dersinde başarısız olan öğrenci 4 yarıyılı doldurmamış ise seminer dersini tekrar alabilir. 4 yarıyıl içinde seminer dersini almayan/başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

YETERLİK SÜRECİ

 

 

 • Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci en geç 5. yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına alınır.
 • Yeterlik sınavlarının Enstitünün belirlediği uygulama takviminde verilen tarihler içinde yapılması gerekir.
 • Bu süre içinde ABD, jüri üyeleri ve sınav tarihini belirleyerek “Doktora Yeterlilik Sınavı Jürisi Öneri Formu (MEÜ.EÖ.FR-359)” nu enstitünün onayına gönderir.
 • Belirlenen  tarihte  gerçekleştirilen  sınav  sonuçları  “Doktora Yeterlilik  Sınavı  Sonuç  Formu  (MEÜ.EÖ.FR-360)”,  “Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyesi Değerlendirme Formu (MEÜ.EÖ.FR-361)”,  yazılı sınav soruları ve yazılı öğrenci cevapları ile birlikte enstitüye gönderilir.
 • İlk yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci  bir  sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

TEZ İZLEME KOMİTESİNİN OLUŞTURULMASI

 

 

 • Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili ABD kurulu sınav tarihini izleyen bir ay içindeDoktora Tez İzleme Komitesi Üyesi Öneri Formu (MEÜ.EÖ.FR-363)” nu kullanarak bir Tez İzleme Komitesi (TİK) önerisinde bulunur.
 • TİK, üç öğretim üyesinden oluşur, komitede tez danışmanından başka farklı bir ana bilim dalından en az bir üye yer alır.

 

TEZ ÖNERİSİ SÜRECİ

 

 • Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrencinin tez önerisini en geç 6 ay içerisinde hazırlayarak, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunması gerekir.
 • Tez önerisi, danışman ve öğrenci tarafından doldurulan “Doktora Tez Önerisi Formu (MEÜ.EÖ.FR-364)”, komite üyeleri tarafından doldurulan “Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu (MEÜ.EÖ.FR-365)” ve Tez İzleme Komitesi üyeleri tarafından doldurulan “Öğretim Elemanı Doktora Tez Önerisi Değerlendirme formları” (MEÜ.EÖ.FR-425) ile Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.
 • Tez önerisini 6  ay  içinde  savunmayan  öğrencilerin  önerisi reddedilmiş sayılır. Tez önerisi reddedilen öğrenci, programa aynı danışman ile devam etmek istiyorsa 3 ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştirmek istiyorsa 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
 • Tez Önerisi kabul edilen öğrenci ORCID numarası alıp Ulusal Tez Merkezinde (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) gerekli bilgileri doldurmalıdır.
 • Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tez önerisi savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 

TİK SÜRECİ

 

 

 • Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanması zorunludur.
 • Tez önerisi savunması, tez izleme komitesi toplantısı olarak değerlendirilemez. Tez Önerisi savunmasının yapıldığı dönemde ayrıca TİK toplantısı yapılması gerekmez.
 • TİK toplanma tarihlerinin hemen ardından TİK üyelerinin her biri tarafından doldurulan “Doktora Tez İzleme Komite Üyesi Değerlendirme Formu (MEÜ.EÖ.FR-366)” ve TİK sonunda komitenin doldurduğu “Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu (MEÜ.EÖ.FR-367)” ile birlikte o tarihe  kadar  teze  dair  yapılmış  olan  çalışmaların  özetinin enstitüye gönderilmesi gerekir.
 • Öğrenci TİK toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.
 • Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Yapılmayan veya yapıldığı halde öğrencinin katılmadığı herhangi bir komite toplantısı öğrenci için başarısızlık sayılır.
 • Öğrencinin tez savunma sınavına girmesi için en az üç başarılı TİK raporunun olması gerekir. 

 

TEZ SAVUNMA SÜRECİ

 

 • Öğrenci, tezini  Tez Yazım Şablonunu kullanarak Senato tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazar. Tez Kontrolune ilişkin taahhutname formunu doldurur. Tezinin bir nüshasını ve imzaladığı kontrol formunu danışmanına teslim eder.
 • Danışman, tezi yazım kurallarına uygunluğu yönünden inceler. Eğer uygun ise OBS’de Uzmanlık Alan Dersini başarılı olarak girer ve tez yazım kontrol formunu imzalar. Savunmaya uygun bulduğu tezi (pdf formatında) ve tez yazım kontrol formunu enstitüye iletilmek üzere ABD başkanlığına verir.
 • ABD kurulu, söz konusu teze ait Tez yazım kontrol formunu, tezin bir nüshasını (pdf formatında) ve Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Öneri Formunu (MEÜ.EÖ.FR-368)”  Sınav tarihine en geç 15 gün kala enstitüye gönderir. 
 • EYK tarafından jürilerin onaylanmasından sonra, enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak, tezin bir nüshası ile birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir.
 • Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde karar verilmek üzere tez EYK'ya gönderilir (İntihal yazılım programından alınmış ve tezdeki benzerlik oranı %25’i geçmemelidir). 
 • Tez savunma sınavı, onaylanan tarihte gerçekleştirilir. ABD, Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı (MEÜ.EÖ.FR-370)” ve Doktora Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu (MEÜ.EÖ.FR-371)” formlarını hazırlar ve 3 iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne gönderir. Ayrıca, Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi formu 3 iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne elden teslim edilir.
 • Tez Savunmasının Sınavının Sonucu

Kabul kararı verilen öğrenci tez savunma sınav tarihini takip eden 1 ay içinde tez teslim    işlemlerini tamamlar.

Düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç tez savunma sınav tarihini takip eden 6 ay içinde düzeltmeleri yaparak tezi aynı jüri önünde yeniden savunur.

Ret kararı verilen öğrencinin ilişiği kesilir.

 

TEZ TESLİMİ VE İLİŞİK KESME

 

 • Tez savunma sınavında başarılı olan doktora öğrencilerinin aşağıda belirtilen işlemleri savunma sınav tarihinden itibaren bir ay içinde yerine getirmeleri gerekmektedir.
 • Öğrenci tez yazım esaslarına göre hazırlanmış tezin ciltlenmiş bir kopyasını Tez Kontrolüne ilişkin taahhütname formu ile birlikte şeklen incelenmek üzere enstitüye teslim eder.  Şekil yönünden incelenen tez uygun bulunması halinde en az 3 adet çoğaltılarak Enstitü Müdürünün onayına sunulur.
 • İlişik kesme işlemleri için aşağıdaki evraklar hazırlanarak Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir:

1-Kütüphane Tez Teslim Formu (MEÜ.İD.FR-114) doldurulur. (2 Adet)

2-Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinden hazırlanacak “Tez Veri Giriş Formu Formu” (http://tez2.yok.gov.tr./ adresine e-devlet şifresiyle giriş yapılarak doldurulur ve 2 adet çıktısı alınıp imzalanır)

3-Öğrenci İlişik Kesme Formu (MEÜ.EÖ.FR-348) doldurulur.

4- Öğrenci Kimlik Kartı

5- 2 adet CD  

Teslim edilecek CD için dikkat edilmesi gerekenler:

1-   Hazırlanan tezde başka hiçbir değişiklik yapılmayarak sadece “ONAY”, “ETİK BEYAN” ve “ÖZGEÇMİŞ” sayfaları çıkartılarak tez “.pdf” formatına dönüştürülür.

2-   Hazırlanan pdf dosyasının ismi http://tez2.yok.gov.tr adresinden alınan referans numarası olacak şekilde kaydedilir ve CD’lere kopyalanır.

 

Diğer Hususlar

 

Danışman Değişikliği;

İlerleyen süreçte danışman değişikliği  istenirse  öğrencinin  kayıtlı  olduğu  ana  bilim  dalı başkanlığınca “Danışman Değişikliği Talep Formunu (MEÜ.EÖ.FR-104/03)” Enstitü Müdürlüğüne bildirilir, danışman değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) tarafından karara bağlanır.

 

Kayıt Dondurma;

Geçerli bir mazereti olan öğrenciler eğitim-öğretimin başladığı ilk dört hafta içerisinde talep etmeleri durumda ABD/ASD Kurulu ve EYK kararıyla, bilimsel hazırlık programında bir yarıyıl, yüksek lisansta iki yarıyıl kayıt dondurulabilirler.

 

Kısaltmalar

 

ABD: Anabilim Dalı;

EYK: Enstitü Yönetim Kurulu;

OBS: Öğrenci Bilgi Sistemi;

TİK: Tez İzleme Komitesi

 

NOT: BU SÜREÇ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (24.09.2023), MERSİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR YÖNETMELİK (02.01.2024) ve MEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİMDE SEMİNER & DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM YÖNERGESİNE (31.03.2022) GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

 • 2024-04-02 10:56:12
 • 1187

"A World University In The Light of Science and Modernity"