Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Süreci


Süreci indirmek için tıklayınız

ÖNEMLİ HUSUSLAR VE SÜRE


 • Tezsiz yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyılda tamamlanır.
 • Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ve dönem projesinden oluşur.

 

BAŞVURU & KAYIT &

KABUL SÜRECİ


 • Aday, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvurusunu yapıp gerekli evrakları teslim eder.
 • Mülakata girecek adaylar ilan edildikten sonra aday mülakata girer. Eğer Mülakat yapılmayacaksa adaylar mezuniyet not ortalamasına göre belirlenir. Başarılı olan adaylar kayıt yaptırmaya hak kazanır.
 • Öğrenci, Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (OBS)” yer alan ön kayıt formunu  doldurduktan  sonra  enstitü  tarafından  istenen evraklarla ilanda belirtilen tarihler arasında enstitüye başvurarak kesin kaydını yaptırır.
 • Kesin kaydını yaptıran öğrencilere ilgili ana bilim dalının (ABD) önerisi ve EYK kararı ile danışman atanır.
 • Öğrenci kimliği ilan edilen tarihten itibaren enstitü tarafından imza karşılığında öğrenciye teslim edilir.

 

BİLİMSEL HAZIRLIK


Anabilim dalının gerekli gördüğü durumlarda (Madde 37’de yer alan hususlar dikkate alınarak) öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulayabilir.

 • Hazırlanan Bilimsel Hazırlık programı ABD kurulu tarafından EYK’ye önerilir. EYK tarafından onaylanan program ABD başkanlığınca yürütülür.
 • Bilimsel hazırlık programı en çok iki yarıyıl olup, öğrenci lisans derslerinden en az üç en fazla altı ders alır.
 • Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK'nin onayı ile tezsiz yüksek lisans programından da dersler alabilir.
 • Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan bir (1) dersten başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 

DERS DÖNEMİ


 • Kesin kaydı yapılan öğrenci, danışmanın önerisi ile OBS (obs.mersin.edu.tr) üzerinden derslerini seçer, kontrol eder ve kesinleştirir. Öğrencinin seçtiği dersler danışman tarafından onaylanır.
 • Öğrenci, belirlenen kredili 10 tane dersini (30 kredi) en fazla iki yarıyılda tamamlamalıdır.
 • İkinci yarıyılın sonunda başarısız olunan en fazla üç ders için ayrıca sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar ilgili yarıyıl sonu sınavlarını takip eden on iş günü içinde yapılır.
 • Bir öğrenci, bir öğretim elemanından bir lisansüstü programda en fazla üç ders alabilir.
 • Öğrencinin lisans programlarından alabileceği ders sayısı, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla en fazla üçtür. Ancak bu dersler yüksek lisans programı için gerekli olan toplam krediye sayılmaz. 


DÖNEM PROJESİ SÜRECİ


 • Öğrenci dönem projesi dersini en erken ikinci yarıyılda, en geç üçüncü yarıyılda almak zorundadır. İlgili yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar doldurulması gereken  Dönem Projesi Başvuru Formu”  ABD Başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderilir.
 • Öğrenci dönem projesini, tez yazım esaslarına göre hazırlanmış yazılı bir rapor halinde aldığı yarıyıl sonunda Enstitüye elden vermek zorundadır.
 • ABD Başkanlığı ise Dönem Projesi Değerlendirme Formunu” EBYS üzerinden Enstitüye iletir.

 

Kısaltmalar


ABD: anabilim dalı;

 EYK: Enstitü Yönetim Kurulu;

EK: Enstitü Kurulu;

OBS: Öğrenci Bilgi Sistemi


NOT: BU SÜREÇ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (24.09.2023) ve MEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİMDE SEMİNER & DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM YÖNERGESİNE (31.03.2022) GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

 

 • 2023-11-17 10:38:42
 • 729

"A World University In The Light of Science and Modernity"