2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları


MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2008–2009 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

 

      "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmeliklerine  uygun olarak 2008–2009 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, aranılacak vasıflar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A-KOŞULLAR

1- Yatay Geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara, sadece yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardan yatay geçiş yapılabilir.

2- Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfların birinci dönemine geçiş yapılamaz.

3- Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

a)Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,

b)Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (Gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğer olması gereklidir.

4- Son Sınıfa Geçiş İçin:

Öğrencinin son sınıfa kadar sağladığı not ortalamasının (Son sınıfa geçiş notu dahil)  en az  % 65, son sınıfa geçiş notunun en az % 70 olması gerekmektedir.            

5- Yabancı Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim Kurumlarına geçiş için öğrencinin Yabancı Ülke Yükseköğretim Kurumunda, Yabancı Dil Hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl ( İki yarıyıl ) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve  Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. ve 6'ncı maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olması şartları aranır. Bu şekilde yatay  geçişi kabul edilen öğrenci geçici kaydı yapıldıktan sonra kesin kayıt işleminin yapılabilmesi için şahsi dosyasının kendi Üniversitesinden en geç iki ay içerisinde resmi olarak gönderilmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde yatay geçiş işlemi iptal edilir.

 6- Devlet Konservatuvarı:

Konservatuvara yatay geçiş yapacak öğrencilerin Anasanat Dalı Başkanlarından oluşan Jürinin öğrencinin geçiş yapacağı sanat dalında dinleyerek olumlu rapor vermesi koşulu aranacaktır.

B- İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi,

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı,

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge,

4-Yurt Dışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı Yüksek Öğretim Kurumunu tanıtan katalog veya dokümanların eklenmesi. 

5-ÖSS veya ÖYS Sınav Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi.

6-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge.

7-İkinci öğretim programlarından, örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın tüm derslerini verdiğini ve ilk %10’a girdiklerini gösterir belge.

C- BAŞVURU VE KAYIT TARİHİ, YERİ VE KOŞULLARI:

Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesine başvuru için Fakülte Dekanlıklarına, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  için Yüksekokul Müdürlüğüne Devlet Konservatuvarı için Konservatuar Müdürlüğüne, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna başvuru için Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Üniversite Kampüsü Çiftlikköy-MERSİN)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna başvuru için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Karaduvar Mahallesi Öner Bulvarı - MERSİN)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna başvuru için Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne (3 Ocak Mah. 132. Cad. Serbest Bölge Yanı-MERSİN)

Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültelerine başvuru için Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Yüksekokuluna başvuru için Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Yenişehir Kampüsü Mezitli - MERSİN)

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna başvuru için Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü  Tece Kampusu-MERSİN

İlçelerimizdeki Fakülte ve Yüksekokullara Başvuru için:

Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi 

Tarsus/MERSİN

Erdemli Uyg. Teknoloji ve İşl. YO. Müdürlüğü

Erdemli/MERSİN

Silifke Uyg. Teknoloji ve İşl. YO. Müdürlüğü

Silifke/MERSİN

Anamur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Anamur/MERSİN

Erdemli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Erdemli/MERSİN

Gülnar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Gülnar/MERSİN

Mut Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                         

Mut/MERSİN

Silifke Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                      

Silifke/MERSİN

Tarsus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                     

Tarsus/MERSİN

Aydıncık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                   

Anamur/MERSİN

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin İlçelerdeki Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarında kayıt işlemleri ilgili okullarca, diğer Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı, Meslek Yüksekokullarının yatay geçiş kayıt işlemleri ise Çiftlikköy Kampusünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

Yurt içi yatay geçişi kabul edilip kayıt işlemini tamamlayanların geçici kayıtları yapılır. İlgililerin kendi üniversiteleri ile yapılan yazışma sonucu şahsi dosyalarının üniversitemize ulaşmasından ve yetkililerce gerekli incelemeler yapılmasından sonra asli kayıtları yapılmış kabul edilir.  Yatay geçiş esnasında okullara sunulan belgelerle şahsi dosyadaki belgeler arasında bir eksiklik veya  bir tutarsızlık olması halinde Yönetim Kurulu Kararına istinaden ilgilinin yatay geçiş işlemi iptal edilerek kaydı silinecektir.

Katkı payını yatırıp kayıt olmayanlar ile kayıt işlemini tamamlayanlar sonradan yatay geçişten vazgeçseler bile katkı payı kesinlikle geri ödenmeyecektir.

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak bunlardan tıp fakültesi ve eczacılık fakültesine yatay geçiş yapanlar her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen cari hizmet maliyetinin yarısını katkı payı olarak öderler.

Öğrencinin Kayıt işlemlerini bizzat kendisinin yapması esastır. Usulüne uygun alınmış Noter Vekaleti ile de kayıt yaptırılabilir.

D- BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ :

Mersin Üniversitesi Tüm Fakülte (Tıp Fakültesi hariç) ve Yüksekokullarında son  başvuru ve kayıt tarihleri:

GÜZ YARIYILI

Başvuru Tarihi:                                    30 Haziran-23 Ağustos 2008

Kayıt Tarihleri        :  Asiller             01-05  Eylül 2008

                                     Yedekler           08  Eylül 2008

BAHAR YARIYILI           

Başvuru Tarihi:                                   20 Ocak-27 Ocak 2009

Kayıt Tarihleri        :   Asiller              02 - 03  Şubat 2009

                                    Yedekler            04  Şubat 2009

E- TIP FAKÜLTESİ BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ:

SINIF (DÖNEM)

BAŞVURU TARİHİ

SON BAŞVURU TARİHİ

2                                          

18 Ağustos 2008

29 Ağustos 2008

3                                          

18 Ağustos 2008

29 Ağustos 2008

4                                           

4 Ağustos 2008

15 Ağustos 2008

5                                          

4 Ağustos 2008

15 Ağustos 2008

Kayıt Tarihleri : Asiller        01-05  Eylül 2008

                          Yedekler       08  Eylül 2008

Uygulama Notları

1)  Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin 100’lük sisteme göre ibraz ettiği transkriptinde geçme notu 70’in altında ise öğrencinin Akademik ortalamasının (her ders için ayrı ayrı olmak üzere) 4’lük sisteme çevrilerek tespit edilmesi gerekir.

2)  Yatay geçiş başvurularının sonuçlarını içeren Yönetim Kurulu Kararları daha önce   bildirilen formata uygun düzenlenmeli, Yönetim Kurulu Kararında;

 -Öğrencinin yatay geçişinin hangi yarıyıla/sınıfa yapıldığı,

 -Muaf olduğu derslerin eşdeğer karşılığı ve harf notu,

 -Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 15.ci Maddesi 1.ci Fıkrasının gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

3)  Yatay geçiş başvuruları değerlendirildikten sonra sonuçları içeren Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararlarının (İlçe Fak. Ve Yüksekokulları hariç) Güz Yarıyılı için en geç 29 Ağustos 2008, Bahar Yarıyılı için en geç 30 Ocak 2009 gününe kadar Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 

T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2008-2009 ÖĞRETİM YILI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Lisans)

(Eşdeğer Programlar Arası)

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

GÜZ

BAHAR

GÜZ

BAHAR

2. SINIF

3. SINIF

4. SINIF

1. SINIF

2. SINIF

3. SINIF

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

TOPLAM

TOPLAM

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Eczacılık

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

2

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

2

4

İlköğretim Matematik Öğr.

2

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

2

4

Okul Öncesi Öğretmenliği

2

2

0

0

0

0

2

2

2

2

0

0

4

8

Sınıf Öğretmenliği

2

2

0

0

0

0

2

2

2

2

0

0

4

8

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Almanca Mütercim Tercü.

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Arkeoloji

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Biyoloji

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Felsefe

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Fizik

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Fransızca Mütercim Tercü.

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

İngiliz Dil Bilimi

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Kimya

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Matematik

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Psikoloji

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Sosyoloji

2

0

2

0

0

0

2

0

2

0

2

0

4

6

Tarih

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Türk Dili ve Edebiyatı

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

İşletme

3

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

9

0

Kamu Yönetimi

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Maliye

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Müh.

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

3

3

Elektrik-Elektronik Müh.

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

2

Gıda Müh.

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

6

0

Jeoloji Müh.

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Makine Müh.

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Su Ürünleri

2

0

2

0

0

0

0

0

2

0

2

0

4

4

TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar Öğretmenliği

2

0

2

0

2

2

2

2

2

0

2

0

8

8

Elektronik Öğretmenliği

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Kontrol Öğretmenliği

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Otomotiv Öğretmenliği

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Tasarım ve Konst.Öğret.

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

3

1

Telekomünikasyon Öğret.

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

ERDEMLİ UYG. TEK. VE İŞL. YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Tek. Ve Bilişim Sis.

3

0

3

0

0

0

3

0

3

0

3

0

6

9

İşletme Bilgi Yönetimi

3

0

3

0

0

0

3

0

3

0

3

0

6

9

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Bed.Eğit.ve Sp. Öğretmenliği

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Konaklama İşletmeciliği

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Seyahat İşletmeciliği

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Turizm İşl.ve Otelcilik

3

3

3

3

3

0

3

3

3

3

3

3

15

18

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

2

                               

TIP FAKÜLTESİ

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

5.Sınıf

6.Sınıf

Toplam

   

Tıp Fakültesi

3

3

2

3

0

11

   
                               

DEVLET KONSERVATUVARI

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

Toplam

       

Kompozisyon Anasanat D.

1

1

1

1

4

       

Opera Anasanat Dalı

1

1

1

0

3

       

Piyano ve Arp Anasanat D.

2

1

1

1

5

       

Üfleme ve Vurm.Çal.Anas.D.

1

1

1

1

4

       

Yaylı Çalgılar Anasanat D.

2

2

2

0

6

       

 

T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2008-2009 ÖĞRETİM YILI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Lisans)

(Eşdeğer Programlar Arası)

                               

DEVLET KONSERVATUVARI

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

Toplam

       

Kompozisyon Anasanat D.

1

1

1

1

4

       

Opera Anasanat Dalı

1

1

1

0

3

       

Piyano ve Arp Anasanat D.

1

1

1

1

4

       

Üfleme ve Vurm.Çal.Anas.D.

1

1

1

1

4

       

Yaylı Çalgılar Anasanat D.

1

1

1

0

3

       

 

T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2008-2009 ÖĞRETİM YILI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Ön Lisans)

(Eşdeğer Programlar Arası)

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

GÜZ

BAHAR

GÜZ

BAHAR

2. SINIF

1. SINIF

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

TOPLAM

TOPLAM

ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU

Büro Yönt.ve Sekreterlik

2

0

2

0

2

2

İşletme

2

0

2

0

2

2

Pazarlama

2

0

2

0

2

2

Subtropik İklim Bitkileri

2

0

2

0

2

2

Turizm Rehberliği

2

0

2

0

2

2

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

0

2

0

2

2

Turizm ve Seyahat İşletmeciliği

2

0

2

0

2

2

ERDEMLİ MESLEK  YÜKSEKOKULU

Bankacılık

2

0

2

0

2

2

Bilgisayar Tek.ve Programlama

2

2

2

2

4

4

İşletme

2

2

2

2

4

4

Muhasebe

2

2

2

2

4

4

GÜLNAR MESLEK YÜKSEKOKULU

Halı-Kilim

2

0

2

0

2

2

Mobilya Dekorasyon

2

0

2

0

2

2

Muhasebe

2

0

2

0

2

2

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Tekn.ve Programlama

5

10

5

10

15

15

Cam ve Seramik Teknolojisi

10

0

10

0

10

10

Cilt Bakımı ve Güzellik

0

10

0

10

10

10

Elektrik

5

10

5

10

15

15

Elektronik Haberleşme

5

10

5

10

15

15

Endüstriyel Elektronik

5

10

5

10

15

15

Endüstriyel Otomasyon

5

10

5

10

15

15

Gıda Teknolojisi

0

0

5

0

0

5

Harita Kadastro

5

0

5

0

5

5

İklimlendirme ve Soğutma

5

0

5

0

5

5

İnşaat

5

10

5

10

15

15

Kimya

5

10

5

10

15

15

Kuaförlük

0

10

0

10

10

10

Makine

5

10

5

10

15

15

Mobilya ve Dekorasyon

0

10

0

10

10

10

Otomotiv

0

10

0

10

10

10

Uygulamalı Takı Teknoloji.

10

0

10

0

10

10

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Büro Yönt.ve Sekreterlik

2

2

2

2

4

4

Deniz ve Liman işletme

2

0

2

0

2

2

Gümrük İşletme

2

2

2

2

4

4

İşletme

2

2

2

2

4

4

Muhasebe

2

2

2

2

4

4

Pazarlama

2

2

2

2

4

4

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

2

2

2

4

4

Turizm ve Seyahat İşletmeciliği

2

2

2

2

4

4

MUT MESLEK YÜKSEKOKULU

Bahçe Ziraatı

2

0

2

0

2

2

Bilgisayar Tekn.ve Programlama

2

0

2

0

2

2

Mobilya Dekorasyon

2

0

2

0

2

2

Muhasebe

2

0

2

0

2

2

Süt ve Ürünleri

2

0

2

0

2

2

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ambulans ve Acil Bakım

2

0

2

0

2

2

Tıbbi Laboratuvar

2

0

2

0

2

2

SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU

İşletme

2

0

2

0

2

2

Pazarlama

2

0

2

0

2

2

Seracılık

2

0

2

0

2

2

Su Ürünleri

2

0

2

0

2

2

TARSUS MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Tekn.ve Programlama

6

6

6

6

12

12

Büro Yönet.ve Sekreterlik

3

0

3

0

3

3

Muhasebe

3

3

3

3

6

6

Pazarlama

3

0

3

0

3

3

Tekstil

6

6

6

6

12

12

 

2008-2009 ÖĞRETİM YILI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ/PROGRAMLARI ARASI

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Lisans)

(Farklı Programlar Arası)

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

GÜZ

BAHAR

GÜZ

BAHAR

2. SINIF

3. SINIF

4. SINIF

1. SINIF

2. SINIF

3. SINIF

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

TOPLAM

TOPLAM

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Müh.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Konaklama İşletmeciliği

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Seyahat İşletmeciliği

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Turizm İşl.ve Otelcilik

3

3

3

3

3

0

3

3

3

3

3

3

15

18

                               

DEVLET KONSERVATUVARI

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

Toplam

       

Kompozisyon Anasanat D.

1

1

1

1

4

       

Piyano ve Arp Anasanat D.

2

1

1

1

5

       

Üfleme ve Vurm.Çal.Anas.D.

1

1

1

1

4

       
                               

 

2008-2009 ÖĞRETİM YILI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ/PROGRAMLARI

ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Ön Lisans)

(Farklı Programlar Arası)

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

GÜZ

2. SINIF

N.Ö.

İ.Ö.

ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU

Büro Yönt.ve Sekreterlik

2

0

İşletme

2

0

Pazarlama

2

0

Subtropik İklim Bitkileri

2

0

Turizm Rehberliği

2

0

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

0

Turizm ve Seyahat İşletmeciliği

2

0

GÜLNAR MESLEK YÜKSEKOKULU

Halı-Kilim

2

0

Mobilya Dekorasyon

2

0

Muhasebe

2

0

SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU

İşletme

2

2

Pazarlama

2

2

Seracılık

2

0

TARSUS MESLEK YÜKSEKOKULU

Büro Yönet.ve Sekreterlik

3

0

Muhasebe

3

3

Pazarlama

3

0

 

  • 2008-06-12 10:53:07
  • 24711

"A World University In The Light of Science and Modernity"