2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları


      "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmeliklerine  uygun olarak 2007–2008 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, aranılacak vasıflar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A- KOŞULLAR

1- Yatay Geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara, sadece yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardan yatay geçiş yapılabilir.

2- Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfların birinci dönemine geçiş yapılamaz.

3- Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

a)Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,

b)Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (Gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğer olması gereklidir.

4- Son Sınıfa Geçiş İçin:

Öğrencinin son sınıfa kadar sağladığı not ortalamasının (Son sınıfa geçiş notu dahil)  en az  % 65, son sınıfa geçiş notunun en az % 70 olması gerekmektedir.            

5- Yabancı Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim Kurumlarına geçiş için öğrencinin Yabancı Ülke Yükseköğretim Kurumunda, Yabancı Dil Hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl ( İki yarıyıl ) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve  Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. ve 6'ncı maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olması şartları aranır. Bu şekilde yatay  geçişi kabul edilen öğrenci geçici kaydı yapıldıktan sonra kesin kayıt işleminin yapılabilmesi için şahsi dosyasının kendi Üniversitesinden en geç iki ay içerisinde resmi olarak gönderilmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde yatay geçiş işlemi iptal edilir.

 6- Devlet Konservatuvarı:

Konservatuvara yatay geçiş yapacak öğrencilerin Anasanat Dalı Başkanlarından oluşan Jürinin öğrencinin geçiş yapacağı sanat dalında dinleyerek olumlu rapor vermesi koşulu aranacaktır.

B- İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi,

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı,

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge,

4-Yurt Dışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı Yüksek Öğretim Kurumunu tanıtan katalog veya dokümanların eklenmesi. 

5-ÖSS veya ÖYS Sınav Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi.

6-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge.

7-İkinci öğretim programlarından, örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın tüm derslerini verdiğini ve ilk %10’a girdiklerini gösterir belge.

 

C- BAŞVURU VE KAYIT TARİHİ, YERİ VE KOŞULLARI:

Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesine başvuru için Fakülte Dekanlıklarına, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  için Yüksekokul Müdürlüğüne Devlet Konservatuvarı için Konservatuar Müdürlüğüne, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna başvuru için Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Üniversite Kampüsü Çiftlikköy-MERSİN)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna başvuru için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Karaduvar Mahallesi Öner Bulvarı - MERSİN)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna başvuru için Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne (3 Ocak Mah. 132. Cad. Serbest Bölge Yanı-MERSİN)

Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültelerine başvuru için Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Yüksekokuluna başvuru için Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Yenişehir Kampüsü Mezitli - MERSİN)

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna başvuru için Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü  Tece Kampusu-MERSİN

İlçelerimizdeki Fakülte ve Yüksekokullara Başvuru için:

Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi                                 Tarsus/MERSİN

Erdemli Uyg. Teknoloji ve İşl. YO. Müdürlüğü             Erdemli/MERSİN

Anamur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                    Anamur/MERSİN

Erdemli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                    Erdemli/MERSİN

Gülnar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                     Gülnar/MERSİN

Mut Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                          Mut/MERSİN

Silifke Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                       Silifke/MERSİN

Tarsus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                     Tarsus/MERSİN

Aydıncık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                   Aydıncık/MERSİN

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin İlçelerdeki Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarında kayıt işlemleri ilgili okullarca, diğer Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı, Meslek Yüksekokullarının yatay geçiş kayıt işlemleri ise Çiftlikköy Kampusünde  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

Yurt içi yatay geçişi kabul edilip kayıt işlemini tamamlayanların geçici kayıtları yapılır. İlgililerin kendi üniversiteleri ile yapılan yazışma sonucu şahsi dosyalarının üniversitemize ulaşmasından ve yetkililerce gerekli incelemeler yapılmasından sonra asli kayıtları yapılmış kabul edilir.  Yatay geçiş esnasında okullara sunulan belgelerle şahsi dosyadaki belgeler arasında bir eksiklik veya  bir tutarsızlık olması halinde Yönetim Kurulu Kararına istinaden ilgilinin yatay geçiş işlemi iptal edilerek kaydı silinecektir.

Katkı payını yatırıp kayıt olmayanlar ile kayıt işlemini tamamlayanlar  sonradan yatay geçişten vazgeçseler  bile katkı payı kesinlikle geri ödenmeyecektir.

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak bunlardan tıp fakültesi ve eczacılık fakültesine yatay geçiş yapanlar her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen cari hizmet maliyetinin yarısını katkı payı olarak öderler.

Kaydını yaptırdıktan sonra Yatay geçişten vazgeçmek isteyen öğrenci ilgili Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı, Meslek Yüksekokuluna dilekçe ile başvurarak vazgeçme istemi ile ilgili Yönetim Kurulu kararı alınmasını sağlayacaktır. Yatay geçiş yoluyla  geçici kaydı yapılan öğrencinin eğitim başladıktan sonra 7 (yedi) iş günü içerisinde yatay geçiş işleminden vazgeçmesi halinde, izleyen 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla sıradaki asil/yedek adayın kaydı yapılabilir.

Öğrencinin Kayıt işlemlerini bizzat kendisinin yapması esastır. Usulüne uygun alınmış Noter Vekaleti ile de kayıt yaptırılabilir.

D- BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ :

Mersin Üniversitesi Tüm Fakülte (Tıp Fakültesi hariç) ve Yüksekokullarında son  başvuru ve kayıt tarihleri:

GÜZ YARIYILI

Son Başvuru Tarihi:                    31 Ağustos 2007

Kayıt Tarihleri        :    Asiller       06-07  Eylül 2007

                                     Yedekler   10–11  Eylül 2007

BAHAR YARIYILI           

Son Başvuru Tarihi:                         01 Şubat 2008

Kayıt Tarihleri        :   Asiller     05 - 06  Şubat 2008

                                    Yedekler 07 – 08  Şubat 2008

E- TIP FAKÜLTESİ BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ:

SINIF (DÖNEM)

BAŞVURU TARİHİ

SON BAŞVURU TARİHİ

2                                          

13 Ağustos 2007

24 Ağustos 2007

3                                          

13 Ağustos 2007

24 Ağustos 2007

4                                           

06 Ağustos 2007

17 Ağustos 2007

5                                          

16 Temmuz 2007

27 Temmuz 2007

Kayıt Tarihleri : Asiller       06-07  Eylül 2007

                          Yedekler   10–11  Eylül 2007

Uygulama Notları

1)  Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin 100’lük sisteme göre ibraz ettiği transkriptinde geçme notu 70’in altında ise öğrencinin Akademik ortalamasının, 15 Ağustos 2003 tarihli Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ilgili bölümce (her ders için ayrı ayrı olmak üzere) 4’lük sisteme çevrilerek tespit edilmesi gerekir.

2)  Yatay geçiş başvurularının sonuçlarını içeren Yönetim Kurulu Kararları daha önce   bildirilen formata uygun düzenlenmeli, Yönetim Kurulu Kararında;

 -Öğrencinin yatay geçişinin hangi yarıyıla/sınıfa yapıldığı,

 -Muaf olduğu derslerin eşdeğer karşılığı ve harf notu,

 -Toplam 4 dersi geçmemek üzere geçmiş yarıyıllardan sorumlu olacağı derslerin belirtilmesi gerekmektedir.

3)  Yatay geçiş başvuruları değerlendirildikten sonra sonuçları içeren Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararlarının (İlçe Fak. Ve Yüksekokulları hariç) Güz Yarıyılı için en geç 05 Eylül 2007, Bahar Yarıyılı için en geç 04 Şubat 2008 gününe kadar Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2007-2008 ÖĞRETİM YILI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Lisans)
(Eşdeğer Programlar Arası)

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

GÜZ

BAHAR

GÜZ

BAHAR

2. SINIF

3. SINIF

4. SINIF

1. SINIF

2. SINIF

3. SINIF

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

TOPLAM

TOPLAM

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Eczacılık

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilgisi Öğretmenliği

2

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

2

4

İngilizce Öğretmenliği

0

2

0

2

0

0

0

3

0

2

0

2

4

7

Okul Öncesi Öğretmenliği

2

2

0

0

0

0

2

2

2

2

0

0

4

8

Sınıf Öğretmenliği

2

2

0

0

0

0

2

2

2

2

0

0

4

8

Türkçe Öğretmenliği

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

İlköğretim Matematik Öğr.

2

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

2

4

Rehberlik ve Psik.Dan.

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyoloji

2

0

2

0

0

0

2

0

2

0

2

0

4

6

Felsefe

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

İngiliz Dil Bilimi

2

0

2

0

0

0

2

0

2

0

2

0

4

6

Fizik

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Matematik

2

0

2

0

0

0

2

0

2

0

2

0

4

6

Türk Dili ve Edebiyatı

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Almanca Mütercim Tercü.

2

0

2

0

0

0

2

0

2

0

2

0

4

6

Fransızca Mütercim Tercü.

2

0

2

0

0

0

2

0

2

0

2

0

4

6

Psikoloji

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Sosyoloji

3

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

3

6

Kimya

2

0

2

0

0

0

0

0

2

0

2

0

4

4

Arkeoloji

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Tarih

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

3

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

9

0

İktisat

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Kamu Yönetimi

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

6

0

Maliye

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Müh.

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

2

Gıda Müh.

2

0

2

0

2

0

1

0

1

0

1

0

6

3

Makine Müh.

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

Çevre Müh.

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

3

3

Bilgisayar Müh.

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

2

Jeoloji Müh.

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Su Ürünleri

2

0

2

0

0

0

0

0

2

0

2

0

4

4

TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar Öğretmenliği

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Elektronik Öğretmenliği

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Tasarım ve Konst.Öğret.

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

Kontrol Öğretmenliği

2

0

2

0

0

0

2

0

2

0

2

0

4

6

Otomotiv Öğretmenliği

2

0

2

0

0

0

2

0

2

0

2

0

4

6

Telekomünikasyon Öğret.

2

0

2

0

0

0

2

0

2

0

2

0

4

6

ERDEMLİ UYG. TEK. VE İŞL. YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Tek. Ve Bilişim Sis.

3

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

3

6

İşletme Bilgi Yönetimi

3

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

3

6

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 
Bed.Eğit.ve Sp. Öğretmenliği 

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

6

6

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Turizm İşl.ve Otelcilik

3

3

3

0

3

0

3

3

3

3

3

0

12

15

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Ebelik

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Hemşirelik

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

TIP FAKÜLTESİ

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

5.Sınıf

6.Sınıf

Toplam

Tıp Fakültesi

3

3

3

2

0

11

DEVLET KONSERVATUVARI

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

Toplam

Yaylı Çalgılar Anasanat D.

0

3

3

0

6

 

 

 

 

Üfleme ve Vurm.Çal.Anas.D.

0

3

3

0

6

 

 

 

 

Piyano ve Arp Anasanat D.

0

2

1

0

3

 

 

 

 

Opera Anasanat Dalı

0

1

1

0

2

 

 

 

 

Kompozisyon Anasanat D.

0

1

1

0

2

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2007-2008 ÖĞRETİM YILI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Lisans)
(Eşdeğer Programlar Arası)

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

GÜZ

BAHAR

GÜZ

BAHAR

2. SINIF

3. SINIF

4. SINIF

1. SINIF

2. SINIF

3. SINIF

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

TOPLAM

TOPLAM

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

6

0

Kamu Yönetimi

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

6

0

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Müh.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

DEVLET KONSERVATUVARI

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

Toplam

Yaylı Çalgılar Anasanat D.

0

2

2

0

4

 

 

 

 

Üfleme ve Vurm.Çal.Anas.D.

0

1

1

0

2

 

 

 

 

Piyano ve Arp Anasanat D.

0

1

1

0

2

 

 

 

 

Opera Anasanat Dalı

0

1

1

0

2

 

 

 

 

Kompozisyon Anasanat D.

0

1

1

0

2

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2007-2008 ÖĞRETİM YILI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Ön Lisans)
(Eşdeğer Programlar Arası)
MESLEK YÜKSEKOKULLARI

GÜZ

BAHAR

GÜZ

BAHAR

2. SINIF

1. SINIF

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

TOPLAM

TOPLAM

ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU

İşletme

2

0

2

0

2

2

Pazarlama

2

0

2

0

2

2

Büro Yönt.ve Sekreterlik

2

0

2

0

2

2

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

0

2

0

2

2

Turizm ve Seyahat İşletmeciliği

2

0

2

0

2

2

Turizm Rehberliği

2

0

2

0

2

2

Subtropik İklim Bitkileri

2

0

2

0

2

2

AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

0

2

0

2

2

ERDEMLİ MESLEK  YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Tek.ve Programlama

2

2

2

2

4

4

İşletme

2

2

2

2

4

4

Muhasebe

2

2

2

2

4

4

Bankacılık

2

0

2

0

2

2

GÜLNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 

Halı-Kilim

2

0

2

0

2

2

Mobilya Dekorasyon

2

0

2

0

2

2

Muhasebe

2

0

2

0

2

2

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Tekn.ve Programlama

5

10

5

10

15

15

Elektrik

5

10

5

10

15

15

Endüstriyel Elektronik

5

10

5

10

15

15

Elektronik Haberleşme

5

10

5

10

15

15

İklimlendirme ve Soğutma

5

0

5

0

5

5

İnşaat

5

10

5

10

15

15

Kimya

5

10

5

10

15

15

Makine

5

10

5

10

15

15

Endüstriyel Otomasyon

5

10

5

10

15

15

Uygulamalı Takı Teknoloji.

10

0

10

0

10

10

Cam ve Seramik Teknolojisi

10

0

10

0

10

10

Harita Kadastro

5

0

5

0

5

5

Mobilya ve Dekorasyon

0

10

0

10

10

10

Otomotiv

0

10

0

10

10

10

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Büro Yönt.ve Sekreterlik

2

2

2

2

4

4

Deniz ve Liman işletme

2

0

2

0

2

2

Gümrük İşletme

2

2

2

2

4

4

İşletme

2

2

2

2

4

4

Muhasebe

2

2

2

2

4

4

Pazarlama

2

2

2

2

4

4

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

2

2

2

4

4

Turizm ve Seyahat İşletmeciliği

2

2

2

2

4

4

Cilt Bakımı ve Güzellik

0

2

0

2

2

2

Kuaförlük

0

2

0

2

2

2

MUT MESLEK YÜKSEKOKULU

Bahçe Ziraatı

2

0

2

0

2

2

Mobilya Dekorasyon

2

0

2

0

2

2

Süt ve Ürünleri

2

0

2

0

2

2

Bilgisayar Tekn.ve Programlama

2

0

2

0

2

2

Muhasebe

2

0

2

0

2

2

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Radyoloji

2

0

2

0

2

2

Tıbbi Laboratuvar

1

0

1

0

1

1

SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU

Seracılık

2

0

2

0

2

2

Su Ürünleri

2

0

2

0

2

2

İşletme

2

0

2

0

2

2

Pazarlama

2

0

2

0

2

2

TARSUS MESLEK YÜKSEKOKULU

Büro Yönet.ve Sekreterlik

3

0

3

0

3

3

Bilgisayar Tekn.ve Programlama

5

5

5

5

10

10

Muhasebe

3

3

3

3

6

6

Pazarlama

3

0

3

0

3

3

Tekstil

5

5

5

5

10

10

2007-2008 ÖĞRETİM YILI
MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ/PROGRAMLARI ARASI
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Lisans)
(Farklı Programlar Arası)

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

GÜZ

BAHAR

GÜZ BAHAR

2. SINIF

3. SINIF

4. SINIF

1. SINIF

2. SINIF

3. SINIF

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

TOPLAM TOPLAM
EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilgisi Öğretmenliği

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Okul Öncesi Öğretmenliği

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Sınıf Öğretmenliği

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

İlköğretim Matematik Öğr.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine Müh.

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Çevre Müh.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

DEVLET KONSERVATUVARI

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

Toplam

Yaylı Çalgılar Anasanat D.

0

2

2

0

4

 

 

 

 

Üfleme ve Vurm.Çal.Anas.D.

0

2

2

0

4

 

 

 

 

Piyano ve Arp Anasanat D.

0

1

0

0

1

 

 

 

 

Opera Anasanat Dalı

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Kompozisyon Anasanat D.

0

1

1

0

2

2007-2008 ÖĞRETİM YILI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ/PROGRAMLARI 

ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Ön Lisans)

(Farklı Programlar Arası)

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

GÜZ

2. SINIF

N.Ö.

İ.Ö.

ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU
İşletme

2

0

Pazarlama

2

0

Büro Yönt.ve Sekreterlik

2

0

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

0

Turizm ve Seyahat İşletmeciliği

2

0

Turizm Rehberliği

2

0

Subtropik İklim Bitkileri

2

0

AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

0

GÜLNAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Halı-Kilim

2

0

Mobilya Dekorasyon

2

0

Muhasebe

2

0

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Tekn.ve Programlama

2

2

Elektrik

2

2

Endüstriyel Elektronik

2

2

Elektronik Haberleşme

2

2

İklimlendirme ve Soğutma

2

2

İnşaat

2

2

Kimya

2

2

Makine

2

2

Endüstriyel Otomasyon

2

2

Uygulamalı Takı Teknoloji.

2

2

Cam ve Seramik Teknolojisi

2

2

Harita Kadastro

2

2

Mobilya ve Dekorasyon

2

2

Otomotiv

2

2

SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU
İşletme

2

0

Pazarlama

2

0

  • 2007-08-23 14:22:16
  • 11223

"A World University In The Light of Science and Modernity"