2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları


MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

       "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmeliklerine  uygun olarak 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, aranılacak vasıflar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

A- KOŞULLAR

1- Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara, sadece yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardan yatay geçiş yapılabilir.

2- Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfların birinci dönemine geçiş yapılamaz.

                     3- Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

                                  a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması

                        b) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (Gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğer olması gereklidir.

4- Son Sınıfa Geçiş İçin:

Öğrencinin son sınıfa kadar sağladığı not ortalamasının (Son sınıfa geçiş notu dahil)  en az  % 65, son sınıfa geçiş notunun en az % 70 olması gerekmektedir.            

5- Yabancı Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim Kurumlarına geçiş için öğrencinin Yabancı Ülke Yükseköğretim Kurumunda, Yabancı Dil Hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl ( İki yarıyıl ) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve  Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. ve 6'ncı maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olması şartları aranır. Bu şekilde yatay  geçişi kabul edilen öğrenci geçici kaydı yapıldıktan sonra kesin kayıt işleminin yapılabilmesi için şahsi dosyasının kendi Üniversitesinden en geç iki ay içerisinde resmi olarak gönderilmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde yatay geçiş işlemi iptal edilir.

            6- Devlet Konservatuvarı:

Konservatuvara yatay geçiş yapacak öğrencilerin Anasanat Dalı Başkanlarından oluşan Jürinin öğrencinin geçiş yapacağı sanat dalında dinleyerek olumlu rapor vermesi koşulu aranacaktır.

 

B- İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi,

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı,

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge,

4-Yurt Dışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı Yüksek Öğretim Kurumunu tanıtan katalog veya dokümanların eklenmesi.

5-ÖSS veya ÖYS  Sonuç belgesinin onaylı fotokopisi

6-Ders içerikleri:Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriplerdeki derslerin içeriklerini gösterir resmi belge.

7-İkinci öğretim programlarından, örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın tüm derslerini verdiğini ve ilk %10'a girdiklerini gösterir belge.

          

C- BAŞVURU VE KAYIT TARİHİ, YERİ, YERİ ŞEKLİ VE KOŞULLARI:

Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesine başvuru için Fakülte Dekanlıklarına, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  için Yüksekokul Müdürlüğüne Devlet Konservatuvarı için Konservatuvar Müdürlüğüne, Mersin Meslek Yüksekokuluna başvuru için Mersin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Üniversite Kampüsü Çiftlikköy-MERSİN)

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna başvuru için Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne (3 Ocak Mah. 132. Cad.Serbest Bölge Yanı-MERSİN)

 

Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi,Tıp Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültelerine başvuru için Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Yüksekokuluna başvuru için Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Yenişehir Kampüsü Mezitli - MERSİN)

 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna başvuru için Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü  Tece Kampusu-MERSİN

 

İlçelerimizdeki Fakülte ve Yüksekokullara Başvuru için:

 

Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi                                               Tarsus/MERSİN

 

Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşl. Yüksekokulu                   Erdemli/MERSİN

 

Anamur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                                Anamur/MERSİN

 

Erdemli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                                 Erdemli/MERSİN

 

Gülnar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                                  Gülnar/MERSİN

 

Mut Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                                     Mut/MERSİN

 

Silifke Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                                   Silifke/MERSİN

 

Tarsus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                                  Tarsus/MERSİN

 

Aydıncık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                               Aydıncık/MERSİN

 

Yatay Geçişi kabul edilen öğrencilerin İlçelerdeki Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarında kayıt işlemleri ilgili okullarca, diğer Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı, Meslek Yüksekokullarının yatay geçiş kayıt işlemleri ise Çiftlikköy Kampusünde  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

 

Yurt içi yatay geçişi kabul edilip kayıt işlemini tamamlayanların geçici kayıtları yapılır. ilgililerin kendi üniversiteleri ile yapılan yazışma sonucu şahsi dosyalarının üniversitemize ulaşmasından ve yetkililerce gerekli incelemeler yapılmasından sonra asli kayıtları yapılmış kabul edilir.  Yatay geçiş esnasında okullara sunulan belgelerle şahsi dosyadaki belgeler arasında bir eksiklik veya  bir tutarsızlık olması halinde Yönetim Kurulu Kararına istinaden ilgilinin yatay geçiş işlemi iptal edilerek kaydı silinecektir.

 

Katkı payını yatırıp kayıt olmayanlar ile kayıt işlemini tamamlayanlar  sonradan yatay geçişten vazgeçseler  bile katkı payı kesinlikle geri ödenmeyecektir.

Vakıf Üniversitelerinden yatay geçiş yapanların Katkı Payları Bakanlar Kurulu Kararları doğrultusunda farklı olarak alınacaktır.

 

Kaydını yaptırdıktan sonra Yatay geçişten vazgeçmek isteyen öğrenci ilgili Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı, Meslek Yüksekokuluna dilekçe ile başvurarak vazgeçme istemi ile ilgili Yönetim Kurulu kararı alınmasını sağlayacaktır. Yatay geçiş yoluyla  geçici kaydı yapılan öğrencinin eğitim başladıktan sonra 7 (yedi) iş günü içerisinde yatay geçiş işleminden vazgeçmesi halinde, izleyen 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla sıradaki asil/yedek adayın kaydı yapılabilir.

 

D- BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ :

Mersin Üniversitesi Tüm Fakülte ve Yüksekokullarında son  başvuru ve kayıt tarihleri:

 

Bahar Yarıyılı           

Son Başvuru Tarihi   : 02 Şubat 2007

Kayıt Tarihleri           : Asiller     08 – 09  Şubat 2007

                                      Yedekler 12 – 13  Şubat 2007

Uygulama Notları

 

1)     Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin 100’lük sisteme göre ibraz ettiği transkriptinde geçme notu 70’in altında ise öğrencinin Akademik ortalamasının, 15 Ağustos 2003 tarihli Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ilgili bölümce (her ders için ayrı ayrı olmak üzere) 4’lük sisteme çevrilerek tespit edilmesi gerekir.

2)     Yatay geçiş başvurularının sonuçlarını içeren Yönetim Kurulu Kararları daha önce   bildirilen formata uygun düzenlenmeli, Yönetim Kurulu Kararında;

 -Öğrencinin yatay geçişinin hangi yarıyıla/sınıfa yapıldığı,

       -Muaf olduğu derslerin eşdeğer karşılığı ve harf notu,

 -Toplam 4 dersi geçmemek üzere geçmiş yarıyıllardan sorumlu olacağı derslerin belirtilmesi gerekmektedir.

3)  Yatay geçiş başvuruları değerlendirildikten sonra sonuçları içeren Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararlarının Bahar Yarıyılı için en geç 07 Şubat 2007 gününe kadar Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 

2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları

T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2006-2007 ÖĞRETİM YILI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Lisans)

(Eşdeğer Programlar Arası)

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

BAHAR

BAHAR

 

1. SINIF

2. SINIF

3. SINIF

 

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

TOPLAM

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık

2

-

2

-

2

-

6

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği

2

-

2

-

-

-

4

Okul Öncesi Öğretmenliği

2

2

2

2

-

-

8

Sınıf Öğretmenliği

2

2

2

2

-

-

8

Türkçe Öğretmenliği

2

2

-

-

-

-

4

İlköğretim Matematik Öğr.

2

-

2

-

-

-

4

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji

2

-

2

-

-

-

4

Felsefe

2

-

2

-

2

-

6

İngiliz Dil Bilimi

2

-

2

-

2

-

6

Fizik

2

-

2

-

2

-

6

Matematik

2

-

2

-

-

-

4

Türk Dili ve Edebiyatı

2

-

2

-

2

-

6

Almanca Mütercim Tercü.

2

-

2

-

2

-

6

Fransızca Mütercim Tercü.

2

-

2

-

2

-

6

Psikoloji

2

-

2

-

2

-

6

Arkeoloji

2

-

2

-

2

-

6

Tarih

2

-

2

-

2

-

6

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kamu Yönetimi

2

-

2

-

2

-

6

Maliye

2

-

2

-

-

-

4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gıda Müh.

1

-

1

-

1

-

3

Çevre Müh.

-

-

1

-

1

-

2

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Su Ürünleri

-

-

2

-

2

-

4

TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar Öğretmenliği

2

2

2

2

2

-

10

Elektronik Öğretmenliği

2

-

2

-

2

-

6

Tasarım ve Konst.Öğret.

2

-

2

-

2

-

6

Kontrol Öğretmenliği

2

-

2

-

-

-

4

Otomotiv Öğretmenliği

2

-

2

-

-

-

4

Telekomünikasyon Öğret.

2

-

2

-

-

-

4

ERDEMLİ UYG. TEK. VE İŞL. YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Tek. Ve Bilişim Sis.

3

-

-

-

-

-

3

İşletme Bilgi Yönetimi

3

-

-

-

-

-

3

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 
Bed.Eğit.ve Sp. Öğretmenliği 

2

-

2

-

2

-

6

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Turizm İşl.ve Otelcilik

3

3

3

-

3

-

12

T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2006-2007 ÖĞRETİM YILI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 

(Eşdeğer Programlar Arası)

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

BAHAR

BAHAR

 

1. SINIF

2. SINIF

3. SINIF

 

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

TOPLAM

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik

1

-

1

-

-

-

2

TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar Öğretmenliği

2

2

2

2

2

-

10

Elektronik Öğretmenliği

2

-

2

-

2

-

6

Tasarım ve Konst.Öğret.

2

-

2

-

2

-

6

Kontrol Öğretmenliği

2

-

2

-

-

-

4

Otomotiv Öğretmenliği

2

-

2

-

-

-

4

Telekomünikasyon Öğret.

2

-

2

-

-

-

4

T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2006-2007 ÖĞRETİM YILI

MESLEK YÜKSEKOKULLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 

(Eşdeğer Programlar Arası)

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

BAHAR

BAHAR

 

1. SINIF

 

N.Ö.

İ.Ö.

TOPLAM

ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU
İşletme

2

-

2

Pazarlama

2

-

2

Büro Yönt.ve Sekreterlik

2

-

2

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

-

2

Turizm ve Seyahat İşletmeciliği

2

-

2

Turizm Rehberliği

2

-

2

Subtropik İklim Bitkileri

2

-

2

AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

-

2

ERDEMLİ MESLEK  YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Tek.ve Programlama

2

-

2

İşletme

2

-

2

Muhasebe

2

-

2

Bankacılık

2

-

2

GÜLNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 

Halı-Kilim

2

-

2

Mobilya Dekorasyon

2

-

2

Muhasebe

2

-

2

MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Tekn.ve Programlama

4

5

9

Elektrik

4

5

9

Endüstriyel Elektronik

4

5

9

Elektronik Haberleşme

4

5

9

İklimlendirme ve Soğutma

5

-

5

İnşaat

4

5

9

Kimya

4

5

9

Makine

-

5

5

Endüstriyel Otomasyon

4

5

9

Uygulamalı Takı Teknoloji.

10

-

10

Cam ve Seramik Teknolojisi

10

-

10

Harita Kadastro

5

-

5

Mobilya ve Dekorasyon

-

5

5

Otomotiv

-

5

5

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Büro Yönt.ve Sekreterlik

3

3

6

Gümrük İşletme

3

-

3

İşletme

3

3

6

Muhasebe

3

3

6

Pazarlama

3

3

6

Turizm ve Otel İşletmeciliği

3

3

6

Turizm ve Seyahat İşletmeciliği

3

-

3

Cilt Bakımı ve Güzellik

-

2

2

Kuaförlük

-

2

2

MUT MESLEK YÜKSEKOKULU
Bahçe Ziraatı

2

-

2

Mobilya Dekorasyon

2

-

2

Süt ve Ürünleri

2

-

2

Bilgisayar Tekn.ve Programlama

2

-

2

Muhasebe

2

-

2

SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU
Seracılık

2

-

2

Su Ürünleri

2

-

2

İşletme

2

-

2

Pazarlama

2

-

2

TARSUS MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Yönet.ve Sekreterlik

3

-

3

Bilgisayar Tekn.ve Programlama

2

-

2

Muhasebe

3

3

6

Pazarlama

3

-

3

Tekstil

3

3

6

2006-2007 ÖĞRETİM YILI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ/PROGRAMLARI ARASI

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Lisans)

(Farklı Programlar Arası)

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

BAHAR

BAHAR

2. SINIF

3. SINIF

N.Ö.

İ.Ö.

N.Ö.

İ.Ö.

TOPLAM

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Turizm İşl.ve Otelcilik

3

-

3

-

6

  • 2007-01-11 17:37:09
  • 16803

"A World University In The Light of Science and Modernity"