2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları


MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

      "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmeliklerine  uygun olarak 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, aranılacak vasıflar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A- KOŞULLAR

1- Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara, sadece yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardan yatay geçiş yapılabilir.

2- Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfların birinci dönemine geçiş yapılamaz.

3- Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

a)Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,

b)Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (Gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğer olması gereklidir.

4- Son Sınıfa Geçiş İçin:

Öğrencinin son sınıfa kadar sağladığı not ortalamasının (Son sınıfa geçiş notu dahil)  en az  % 65, son sınıfa geçiş notunun en az % 70 olması gerekmektedir.            

5- Yabancı Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim Kurumlarına geçiş için öğrencinin Yabancı Ülke Yükseköğretim Kurumunda, Yabancı Dil Hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl ( İki yarıyıl ) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve  Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. ve 6'ncı maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olması şartları aranır. Bu şekilde yatay  geçişi kabul edilen öğrenci geçici kaydı yapıldıktan sonra kesin kayıt işleminin yapılabilmesi için şahsi dosyasının kendi Üniversitesinden en geç iki ay içerisinde resmi olarak gönderilmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde yatay geçiş işlemi iptal edilir.

 6- Devlet Konservatuvarı:

Konservatuvara yatay geçiş yapacak öğrencilerin Anasanat Dalı Başkanlarından oluşan Jürinin öğrencinin geçiş yapacağı sanat dalında dinleyerek olumlu rapor vermesi koşulu aranacaktır.

B- İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi,

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı,

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge,

4-Yurt Dışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı Yüksek Öğretim Kurumunu tanıtan katalog veya dokümanların eklenmesi. 

5-ÖSS veya ÖYS Sınav Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi.

6-Ders İçerikleri:Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge.

7-İkinci öğretim programlarından, örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın tüm derslerini verdiğini ve ilk %10!a girdiklerini gösterir belge.

C- BAŞVURU VE KAYIT TARİHİ, YERİ VE KOŞULLARI:

Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesine başvuru için Fakülte Dekanlıklarına, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  için Yüksekokul Müdürlüğüne Devlet Konservatuvarı için Konservatuvar Müdürlüğüne, Mersin Meslek Yüksekokuluna başvuru için Mersin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Üniversite Kampüsü Çiftlikköy-MERSİN)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna başvuru için Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne (3 Ocak Mah. 132. Cad.Serbest Bölge Yanı-MERSİN)

Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi,Tıp Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültelerine başvuru için Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Yüksekokuluna başvuru için Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Yenişehir Kampüsü Mezitli - MERSİN)

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna başvuru için Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü  Tece Kampusu-MERSİN

İlçelerimizdeki Fakülte ve Yüksekokullara Başvuru için:

Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi                                  Tarsus/MERSİN

Anamur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                    Anamur/MERSİN

Erdemli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                    Erdemli/MERSİN

Gülnar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                     Gülnar/MERSİN

Mut Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                          Mut/MERSİN

Silifke Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                       Silifke/MERSİN

Tarsus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                     Tarsus/MERSİN

Aydıncık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                   Aydıncık/MERSİN

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin İlçelerdeki Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarında kayıt işlemleri ilgili okullarca, diğer Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı, Meslek Yüksekokullarının yatay geçiş kayıt işlemleri ise Çiftlikköy Kampusünde  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

Yurt içi yatay geçişi kabul edilip kayıt işlemini tamamlayanların geçici kayıtları yapılır. ilgililerin kendi üniversiteleri ile yapılan yazışma sonucu şahsi dosyalarının üniversitemize ulaşmasından ve yetkililerce gerekli incelemeler yapılmasından sonra asli kayıtları yapılmış kabul edilir.  Yatay geçiş esnasında okullara sunulan belgelerle şahsi dosyadaki belgeler arasında bir eksiklik veya  bir tutarsızlık olması halinde Yönetim Kurulu Kararına istinaden ilgilinin yatay geçiş işlemi iptal edilerek kaydı silinecektir.

Katkı payını yatırıp kayıt olmayanlar ile kayıt işlemini tamamlayanlar  sonradan yatay geçişten vazgeçseler  bile katkı payı kesinlikle geri ödenmeyecektir.

Kaydını yaptırdıktan sonra Yatay geçişten vazgeçmek isteyen öğrenci ilgili Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı, Meslek Yüksekokuluna dilekçe ile başvurarak vazgeçme istemi ile ilgili Yönetim Kurulu kararı alınmasını sağlayacaktır. Yatay geçiş yoluyla  geçici kaydı yapılan öğrencinin eğitim başladıktan sonra 7 (yedi) iş günü içerisinde yatay geçiş işleminden vazgeçmesi halinde, izleyen 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla sıradaki asil/yedek adayın kaydı yapılabilir.

D- BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ :

Mersin Üniversitesi Tüm Fakülte (Tıp Fakültesi hariç) ve Yüksekokullarında son  başvuru ve kayıt tarihleri:

Güz Yarıyılı

Son Başvuru Tarihi   :  31 Ağustos 2006

Kayıt Tarihleri           :  Asiller      07- 08 Eylül 2006

                                     Yedekler  11- 12  Eylül 2006

Bahar Yarıyılı           

Son Başvuru Tarihi   : 02 Şubat 2007

Kayıt Tarihleri           : Asiller     08 – 09  Şubat 2007

                                    Yedekler 12 – 13  Şubat 2007

E- TIP FAKÜLTESİ BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ:

SINIF (DÖNEM)

BAŞVURU TARİHİ

SON BAŞVURU TARİHİ

2                                          

14 Ağustos 2006

25 Ağustos 2006

3                                          

14 Ağustos 2006

25 Ağustos 2006

 4                                           

07 Ağustos 2006

18 Ağustos 2006

5                                          

17 Temmuz 2006

28 Temmuz 2006

Kayıt Tarihleri : Asiller       07-08 Eylül 2006

                          Yedekler   11-12  Eylül 2006  

Uygulama Notları

1)      Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin 100’lük sisteme göre ibraz ettiği transkriptinde geçme notu 70’in altında ise öğrencinin Akademik ortalamasının, 15 Ağustos 2003 tarihli Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ilgili bölümce (her ders için ayrı ayrı olmak üzere) 4’lük sisteme çevrilerek tespit edilmesi gerekir.

2)      Yatay geçiş başvurularının sonuçlarını içeren Yönetim Kurulu Kararları daha önce   bildirilen formata uygun düzenlenmeli, Yönetim Kurulu Kararında;

 -Öğrencinin yatay geçişinin hangi yarıyıla/sınıfa yapıldığı,

 -Muaf olduğu derslerin eşdeğer karşılığı ve harf notu,

 -Toplam 4 dersi geçmemek üzere geçmiş yarıyıllardan sorumlu olacağı derslerin belirtilmesi gerekmektedir.

3)   Yatay geçiş başvuruları değerlendirildikten sonra sonuçları içeren Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararlarının (İlçe Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları hariç) Güz Yarıyılı için en geç 06 Eylül 2006, Bahar Yarıyılı için en geç 07 Şubat 2007 gününe kadar Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 

Yatay Gecis Kontenjan Tablosu 06-07

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS BÖLÜMLERİ / PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİS ESASLARI

  • 2006-09-18 12:55:03
  • 11891

"A World University In The Light of Science and Modernity"