7417 Sayılı Af Kanunu Başvuru Duyurusu İçin Tıklayınız.7417 SAYILI AF KANUNU BAŞVURU DUYURUSU


       05 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83 üncü madde kapsamından yararlanmak isteyen adaylar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar) başvuru yapmaları halinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

     Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde Geçici 83’üncü maddede belirtilen haklardan yararlanırlar.

     2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanlar, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, sağlık nedenleriyle başvuramayanlar ise buna ilişkin heyet raporunu 05 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.

Başvuru Başlangıç Tarihi:

05 Temmuz 2022

Başvuru Bitiş Tarihi:

07 Kasım 2022 mesai bitimine (17.00) kadar

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmalıdır.


7417 Sayılı Af Kanunundan Yararlanamayacak Olanlar

     Üniversitelerince, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör,  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler 7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83’üncü maddesi kapsamından yararlanamayacaklardır.


7417 Sayılı Af Kanunundan Yararlanabilecek Olanlar

  • Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yan Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık ile Eczacılıkta Uzmanlık) öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenler,
  • Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde, 07 Kasım 2022 tarihine kadar, ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83’üncü maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerdir.


BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

  • Başvurular; ilgili akademik birimlere şahsen, noter onaylı vekâletname veya posta yolu ile yapılacak olup gecikmeli başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir.

  • Başvuru için aşağıdaki bağlantıda bulunan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu forma nüfus cüzdanı fotokopisi ve e-devletten alınacak adli sicil kaydı belgesi eklenmelidir.

  • ÖSYM tarafından yerleştirildiği halde kayıt yaptırmamış olan adayların ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte ilgili kanun kapsamında başvuru taleplerini içeren başvuru formu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen veya noter onaylı vekâletname ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.


⫸ Başvuru Formu için tıklayınız.

⫸ Birimlerin Adres ve İletişim bilgileri için tıklayınız.


⫸ 7417 Sayılı Kanun YÖK Uygulama Esaslarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/7417-sayili-kanun-uygulama-ilkeleri.pdf

⫸ 7417 Sayılı Kanun’un Resmî Gazete metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2022-07-05


  • 2022-07-28 12:30:10
  • 6554

Actual News