İş Yeri Eğitimi/uygulaması Başvuru İşlemleri


MERSİN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞ YERİ EĞİTİMİ/UYGULAMASI GENEL BİLGİLER


Fakültemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren “İş Yeri Eğitimi/ Uygulamasına” isteğe bağlı ve pilot uygulama olarak başlanmış olup  2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde Fakültemiz İktisat Bölümü (1. Öğretim) öğrencileri eğitimlerinin 8. yarıyılını kendi alanlarındaki iş yerlerinde geçirmişlerdir.

Bu kapsamda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Fakültemiz  İktisat Bölümü (1. Öğretim) öğrencileri  eğitimlerinin 8. yarıyılını kendi alanlarındaki iş yerlerinde geçirebileceklerdir.

İş Yeri Eğitimi/Uygulaması isteğe bağlıdır ve uygulamaya katılacak öğrencilerimiz zorunlu derslerini (2 ders) uzaktan eğitim sistemi üzerinden çevrimiçi alacak olup, seçimlik dersleri (4 ders) yerine “İşyeri Eğitimi” dersine kayıt yaptıracaklardır.

İş Yeri Eğitimi/Uygulaması “Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Yeri Eğitimi Usul ve Esasları” hükümlerine göre yürütülecektir.

İş Yeri Eğitimi, isteğe bağlı olmakla birlikte bu uygulamaya katılacak öğrenci ve firmaların Fakültemiz tarafından belirlenmiş kriterleri karşıması gerekmektedir.


1) YÖNETMELİK, YÖNERGE, USÜL ve ESASLAR

17 Haziran 2021 tarihli YÖK Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği'ne erişmek için tıklayınız.

Üniversitemiz Senatosunun 27/10/2021 tarihli 2021/91 sayılı kararının eki olan Mersin Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi'ne erişmek için 
tıklayınız.

Fakültemiz 11/11/2022 tarihli İş Yeri Eğitimi Usul ve Esasları'na erişmek için tıklayınız.

 

2) TANIMLAR

Bölüm: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Bağlı ve Eğitim-Öğretim Programında “İş Yeri Eğitimi/Uygulaması” bulunan Bölümleri,

Bölüm uygulamalı eğitimler komisyonu: Fakülte Uygulamalı Eğitimler Komisyonu tarafından oluşturulan ve bölümün mesleki eğitim, iş yeri eğitimi, staj ve diğer uygulamalı eğitimler sonunda elde edilen kazanımların ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapmak veya bu işlemleri yaptırmak üzere komisyon başkanı ve sorumlu öğretim elemanı dahil bölümün kadrolu öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik komisyonu,

Dekan: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanını,

Eğitici personel: İş yerinde ilgili programa uygun mesleki yeterliliğe sahip, öğrencilerin eğitimlerinden sorumlu, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan, asgari lisans derecesine sahip ve iş yeri yöneticisi tarafından görevlendirilmiş kişiyi,

Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini,

Fakülte-Sanayi koordinatörü: Öğrencilerin iş yeri eğitimi faaliyetlerinin uygulama usul ve esasları doğrultusunda koordinasyonunu sağlayan ilgili dekan yardımcısı veya dekanca görevlendirilen öğretim elemanını,

Fakülte uygulamalı eğitimler komisyonu: Dekan tarafından oluşturulan ve fakültede staj, iş yeri eğitimi ve uygulamalarının planlanması, uygulanması ve koordinasyonunu sağlamak üzere, dekan, dekan yardımcıları, iş yeri eğitimi/uygulaması bulunan bölümlerin başkanları ile Fakülte-Sanayi Koordinatöründen oluşan uygulamalı eğitimler komisyonunu,

İşletme değerlendirme formu: Öğrencilerin bir dönemlik iş yeri eğitimi faaliyetlerinin değerlendirildiği formu,

İş yeri: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin, eğitimleri sırasında edindikleri kuramsal bilgi ve becerilerini, “İş Yeri Uygulaması”, “İş Yeri Eğitimi” ve/veya “On The Job Training”/ “Workplace Training” dersleri adı altında pekiştirmek üzere uygulama yaptıkları, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında gerekli tedbirlerin alındığı, yurt içindeki özel, kamu, özerk kurum ve kuruluşları,

İş yeri eğitimi/uygulaması dersi: Öğrencilere, lisans eğitimlerinin son yılının herhangi bir döneminde bir yarıyıl süre ile öğrenimleri süresince edindikleri teorik bilgi ve becerileri kullanarak, öğrenim gördükleri alan ile ilgili iş yerlerinin uygulamaları ve süreçleri hakkında deneyim kazanmaları amacıyla bu ilke ve esaslara göre müfredatta yer alan seçmeli ders veya dersleri,

İş yeri eğitimi öğrencisi: Eğitim-öğretim müfredatında “İş Yeri Eğitimi/Uygulaması” bulunan, ortalaması en az 60/100 olan ve Fakülte Uygulamalı Eğitimler Komisyonu tarafından belirlenen diğer ön koşulları taşıyan ve İş Yeri Eğitiminden yararlanmak isteyen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisini,

İş yeri eğitim sözleşmesi: İş yeri eğitiminin temel esaslarının yer aldığı ve dekan ile iş yeri yöneticisi tarafından imzalanan sözleşmeyi,

Uygulamalı eğitim başvuru ve kabul formu: uygulamalı eğitimlerde öğrenci ve iş yeri arasındaki ilişkileri düzenleyen ve öğrenci, işletme yetkilisi tarafından imzalanan ve uygulamalı eğitimler komisyonu ve bölüm başkanlığınca onaylanan başvuru ve kabul belgesini,

İş yeri yöneticisi: İş yeri eğitim sözleşmesini kurum veya kuruluşu adına imzalayan yetkili kişiyi,

Uygulamalı eğitim denetim formu: Sorumlu öğretim elemanının öğrencilerin denetiminde kullandığı formu,

Uygulamalı eğitim dosyası: Bu usul ve esaslar çerçevesinde İş Yeri Eğitimi süresince yapılan iş ve işlemleri kapsayacak şekilde ilgili öğrenci tarafından hazırlanan dosyayı,

Sorumlu öğretim elemanı: İş Yeri Eğitimi/Uygulaması dersine bölüm başkanlığı tarafından atanan ve öğrencilerin İş Yeri Eğitimi/Uygulaması faaliyetlerini değerlendirmekle görevli öğretim elemanını,

Üniversite: Mersin Üniversitesini ifade etmektedir.


3) BAŞVURU KOŞULLARI

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde İş Yeri Eğitimine başvuru yapmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

(1)  İş yeri eğitimine genel not ortalaması en az 60/100 olan ve Fakülte Uygulamalı Eğitimler Komisyonu tarafından belirlenen diğer ön koşulları taşıyan öğrenciler kabul edilir.

(2)   Öğrenciler, iş yeri eğitimi aldığı dönemde alt yarıyıllardan alamadıkları veya alıp başarısız oldukları başka dersleri alamazlar. Bu çerçevede, 8. yarıyılda iş yeri eğitimi alacak öğrenciler 2, 4 ve 6. yarıyıllarındaki derslerin tamamından başarılı olması gerekir.

(3)  İş yeri eğitimine katılacak öğrenciler 8. Dönem zorunlu derslerini çevrimiçi (uzaktan eğitim) olarak alırlar. Sadece ara-sınav ve final sınavlarına işyerinden izin alarak fakültemiz sınıflarında girerler.

(4)  Öğrenciler iş yeri eğitimi yapacakları iş yerinin gündüz mesai saatlerine uymak ve aralıksız devam etmek zorundadır. Mazeretsiz olarak iş yeri eğitimi/uygulamasına 3 gün art arda devam etmeyenler iş yeri eğitimi karşılığında kayıtlı oldukları ders veya derslerden başarısız sayılırlar. Ancak eğitici personel ile sorumlu öğretim elemanının bilgi ve izinleri dâhilinde mazeretli olarak izin kullanabilirler.

4) SİGORTA

Mersin Üniversitesi, İşyeri Eğitimi yapan öğrencileri için; 5510 sayılı kanun gereği İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı sigortalar ve primlerini öder. 

5) İŞ YERİ EĞİTİM SÖZLEŞMESİ

İş Yeri Eğitimi/Uygulaması kapsamında öğrenci kabul etmek isteyen firma/kurum/kuruluş ile imzalanacak sözleşme örneği içitıklayınız

İş Yeri Eğitim sözleşme belgesi imzalanarak ilgili Bölüme ya da Fakülte dekanlığına gönderilmesinin ardından komisyonun uygun görüşü (MEÜ Uygulamalı Eğitimler Yönergesi Md.10/1) ve Fakülte Dekanı'nın protokolü imzalamasıyla, öğrenciler protokol imzalanan firma/kurum/kuruluş bünyesinde uygulamalı eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilirler.

6) ÖĞRENCİLERİN GÖREV/SORUMLULUKLARI

İş Yeri Uygulaması yapan öğrenciler;

a) İş yerlerinde kendilerine meslek alanları ile ilgili olarak verilen görevleri yaparlar,

b) "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” yanında iş yerinin çalışma, disiplin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallarına uymak zorundadırlar,

c) Eğitimleriyle ilgili her türlü mazeret ve isteklerini eğitici personele ve sorumlu öğretim elemanına bildirirler,

ç) İş yerlerini, eğitici personel ve fakülte iş yeri eğitimi komisyonunun bilgisi ve yazılı onayı olmaksızın değiştiremezler ve iş yeri eğitimi faaliyetlerine ara veremezler,

d) Kullandıkları her türlü araç ve gereci özenle kullanmak zorundadırlar. Aksine hareket etmeleri halinde doğabilecek kaza ve zararlardan şahsen sorumlu tutulurlar,

e) İş yerlerinden ayrılmalarını gerektirecek zorunlu hallerde, eğitici personelden izin almak zorundadırlar,

f) Mazeretsiz olarak iş yeri eğitimi/uygulamasına 3 gün art arda devam etmeyenler iş yeri eğitimi karşılığında kayıtlı oldukları ders veya derslerden başarısız sayılırlar,

g) Öğrenciler iş yeri eğitimi süresince grev, gösteri, yürüyüş veya iş yavaşlatma eylemlerine ve diğer sendikal faaliyetlere katılamazlar,

ğ) İş yerinde yaptıkları çalışmalarını ara ve nihai uygulama raporları haline getirip Eğitici Personele teslim etmek zorundadırlar. Raporların kopya ya da intihale dayalı olması başarısızlık sebebidir.

  

7) FORMLAR

Form Adı

(Formu İndirmek için adına tıklayınız)

Kim Tarafından Doldurulacak?

Kim Tarafından İmzalanacak?

Nereye Teslim Edilecek?

Ne Zaman Teslim Edilecek?

Ek-1 Uygulamalı eğitim başvuru ve kabul formu

(3 nüsha)

 

*25 yaşını doldurmuş erkek öğrencilerimizin E-devlet'ten alınacak müstehaklık belgesini de getirmeleri gerekmektedir.

Öğrenci

·       Öğrenci,

·       Uygulamalı Eğitimler Komisyonu,

·       Bölüm Başkanı,

·       Firma Yetkilisi

1 nüsha Bölüm sekreterliğine

1 nüsha İş yerine (Tahakkuk biriminden alınacak SGK belgesiyle birlikte işyerine teslim edilecektir.)

1 nüsha Fakülte Dekanlığı Tahakkuk birimine

ÖNEMLİ!!

İş Yeri Eğitiminin başlayacağı tarihten 5 gün önce.

Ek-2 İş yeri eğitim sözleşmesi

(2 nüsha)

İş Yeri

Fakülte

İş Yeri Yöneticisi

Fakülte Dekanı

1 nüsha Fakülte Dekanlığına

1 nüsha Firmaya

Fakülte tarafından ilan edilen tarihe kadar


Ek-3 Uygulamalı eğitim denetim formu

(1 nüsha)

Öğrenci

Sorumlu Öğretim Elemanı, Firma Yetkilisi 

Bölüm Sekreterliği

İş yeri eğitimi sonunda iş yeri eğitimi dosyasıyla birlikte


Ek-4 İşletme Değerlendirme Formu

(1 nüsha)

Eğitici Personel veya İş Yeri Yöneticisi

Eğitici Personel veya İş Yeri Yöneticisi

Kapalı zarf içinde Bölüm Sekreterliğine teslim edilecektir

İş yeri eğitimi sonunda


Ek-5Ek-6Ek-7

İş Yeri Eğitimi Dosya şablonları

Öğrenci

(Firmadaki) Eğitici Personel

Bölüm Sekreterliği

İş yeri eğitimi sonunda


Ek-8 İş Yeri Eğitimi Değerlendirme Formu

(1 nüsha)

Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyon Başkanı

Bölüm Sekreterliği

İş yeri eğitimi sonunda


Ek-9 İş Yeri Eğitimi Dosyası Yazım Kılavuzu

Ek-10 STAJ SGK FORMU

Bilgilendirme amaçlı

  • 2023-12-20 14:51:02
  • 2422

"A World University In The Light of Science and Modernity"