2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi İsteğe Bağlı Staj Duyurusu


MERSİN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

                                                               YAZ DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI STAJ DUYURUSU               

Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerimiz; öğrenimleri boyunca edindikleri kuramsal bilgi ve becerilerini pekiştirmek, bu bilgilerini kullanabilme ve uygulamaya geçirme olanağı bulmak, alanıyla ilgili gelişmeleri izlemek, çalışma hayatına uyum sağlamak ve istihdam olanakları bulmalarına katkı sağlamak amacıyla eğitim öğretim müfredatında olmadığı halde isteğe bağlı (gönüllü) olarak staj yapabilirler.

STAJ GERÇEKLEŞTİRME TAKVİMİ

Başlama

Bitiş

 Staj Başvuru Tarihleri  1. Staj Dönemi

 Staj Başvuru Tarihleri  2. Staj Dönemi

03 Haziran 2024

08 Temmuz 2024

14 Haziran 2024

19 Temmuz 2024

1. Staj Gerçekleştirme Tarihleri

01 Temmuz 2024

29 Temmuz 2024 (20 gün)

 

01 Temmuz 2024

26 Ağustos 2024 (40 gün)

2. Staj Gerçekleştirme Tarihleri

29 Temmuz 2024

23 Ağustos 2024 (20 gün)


Bu çerçevede isteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrencilerin izlemeleri gereken süreç aşağıda özetlenmiştir:

ÖNEMLİ NOT: Staj Formları bilgisayar ortamında doldurularak çıktı alınıp teslim edilecektir.Bilgisayar ortamında yazılmayan formlar kabul edilmeyecektir.

1.     Uygulama Esasları:

a.     Öğrenciler, staj faaliyetini dördüncü yarıyılın sonundan itibaren mezun oluncaya kadar yapabilir.

b.     6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği yaz dönemi isteğe bağlı staj yapmak isteyen ve staj sigortası Fakültemizce karşılanacak olan öğrencilerimizin (Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj seferberliği kapsamındaki stajlar dahil) İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimini almış olması ve belgelemesi gerekmektedir.

c.     Staj faaliyetlerinin yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esastır. Bu dönemler dışında, eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla ve derslere devam zorunluluğu olmayan öğrenciler için staj yaptırılmasına Fakülte Uygulamalı Eğitimler Komisyonu karar verir.

d.     Staj başvurusunda bulunan, ancak staj faaliyetine başlamadan veya staj faaliyeti bitmeden mezun olan öğrencinin stajı düşer.

e.     Staj süresi 20 (yirmi) iş gününden az 40 (kırk) işgününden fazla olamaz.

f.      Staj yapılacak iş yerinin temin edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır. Fakülte Uygulamalı Eğitimler Komisyonu staj için öğrencilere işletme önerebilir. Ancak komisyonun staj için öğrencilere işletme bulma yükümlülüğü yoktur.

g.     Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu öğrenciler ve mezuniyet aşamasında olan öğrenciler ile başka bir işte çalışan öğrenciler staj yapamaz.

h.     Öğrencilere, stajları süresince Üniversite tarafından herhangi bir ücret ödenmez.

2.     Ön Başvuru

a.     Staj yapmak isteyen öğrenci “Staj Başvuru ve Kabul Formunu” (EK:1) 2 (iki) nüsha (fotokopi değil) olarak doldurur ve 14 Haziran 2024 saat 17:00’a kadar Bölüm Başkanlığına ön başvuruda bulunur. Başvuru da Staj Başvuru ve Kabul Formuyla birlikte İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin aldığını gösteren sertifika da teslim edilir.

b.    Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu öğrencinin staj ön başvurusunu inceleyerek, kabul veya reddeder. Ön başvuru sonucu Bölüm Sekreterliği tarafından öğrenciye bildirilir.

3.     Ön başvurusu kabul edilen öğrenciler:

a)     Ön başvurusu kabul edilen öğrenci, Fakülte Uygulamalı Eğitimler Komisyonu tarafından onaylanan “Staj Başvuru ve Kabul formunu (Ek: 1)” staj yapacağı işyerine onaylatır ve 1 nüshasını staja başlayacağı işyerine, diğer nüshasını sigorta girişlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki formlarla birlikte;

* (Ek-1)Staj Başvuru ve Kabul Formu,

* (Ek-9) Staj Yapan Öğrencinin SGK Beyan Başvuru Formu,

* (Ek-10) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

eksiksiz bir şekilde en geç 14 Haziran 2024 saat 17:00’a kadar Fakülte Uygulamalı Eğitimler Komisyonuna (Fakülte Yazı İşlerine kayda girmek üzere) teslim eder. 

b)    Hazırlanacak olan yukarıdaki formlarda bilgilerin eksik veya hatalı olması halinde öğrencilerin sigorta girişini yasal olarak yapmak mümkün değildir. Bu nedenle öğrencilere ait bilgilerin yer aldığı formların eksiksiz, hatasız ve zamanında teslim edilmesi önemlidir.    

c)     Teslim edilen belgeler incelendikten sonra Fakülte Uygulamalı Eğitimler Komisyonu staj başvurusunun reddine karar verebilir. Bu hususta nihai kararı Fakülte Uygulamalı Eğitimler Komisyonu verir.

 

 

4.     Uygulamalı Eğitimler Dosyası ve Değerlendirme

a.     Öğrenciler staja başladıktan sonra, Fakültenin internet sayfasında (staj duyurusu) yer alan staj eğitim dosyası şablonlarını (Staj Eğitim Dosyası Dış Kapak ( Ek-5) , Staj Eğitim Dosyası İç Kapak (Ek-6), Staj Eğitim Dosyası İç Safalar (Ek-7) indirerek stajın her bir iş günü için düzenli olarak doldurur ve firmadaki eğitici personele günü gününe imzalatır. Staj bitiminde dosya işyeri yetkilisine onaylatılır.

b.     Staj sonunda eğitici personel tarafından staj faaliyetinde bulunan her bir öğrenci için İşletme Değerlendirme Formu (Ek-4) doldurulur, Firma Yetkilisine onaylatılır ve kapalı zarf içinde Bölüm Başkanlığına iletilmek üzere öğrenciye verilir. Öğrenci onaylanmış İşletme Değerlendirme Formu (Ek-4) ile Uygulamalı Eğitim Dosyasını (Ek-5, Ek-6, Ek-7) stajın sona ermesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonuna ıslak imzalı olarak teslim eder.

c.     Stajını tamamlayan öğrencinin durumu, İşletme Değerlendirme Formu (Ek-4) Uygulamalı Eğitim Dosyası (Ek-5, Ek-6, Ek-7) ve belirlenen diğer kazanımlar doğrultusunda bölüm sorumlu öğretim elemanı tarafından Staj Değerlendirme Formu (Ek-8) doldurulur ve değerlendirilmek üzere Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonuna sunulur. Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu tarafından öğrencinin durumu başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

d.     Staj için başarı kriteri 100 üzerinden 60 puan almaktır. İhtilaflı durumlarda Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu öğrenci stajının başarılı olup olmadığını tekrar değerlendirir ve nihai kararı verir. Öğrencinin Transkriptine (Başarı Durumuna) işlenmek üzere Bölüm Sekreterliğine teslim edilir. Bölüm Sekreterliği Stajla ilgili belgeleri öğrenci özlük dosyasına konmak üzere kapalı zarf içinde üst yazı ile Dekanlığa teslim eder.  

e.     Staj süresinin bitiminden önce stajı sonlandırmak isteyen öğrenciler, mazeretlerini stajın bitiminden 3 (üç) iş günü önce sorumlu öğretim elemanına bildirmek zorundadır. Mazeretlerin uygun olup olmadığına Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu karar verir. Daha önce herhangi bir mazeret bildirmeden ya da mazereti uygun bulunmaksızın stajı sonlandıran öğrencilerin daha sonra yapacağı staj başvurularında bu durum dikkate alınır.

f.      Staj faaliyetini başarılı notuyla tamamlayan öğrenci için stajı tamamladığına dair transkriptinde bir bilgi notuna yer verilir. İsteğe bağlı staj yapan öğrencinin başarılı veya başarısız olması not ortalamaları hesaplamalarına girmez ve ders yükünden sayılmaz ve mezuniyet işlemlerinde dikkate alınmaz.

5.     Ek Form ve Verilecek Belgeler:

d)    Ek- 1 Staj Başvuru ve Kabul Formu

e)     Ek- 4 İşletme Değerlendirme Formu

f)     Ek- 5 Staj Dosyası (Dış Kapak)

g)    Ek- 6 Staj Dosyası (İç Kapak)

h)    Ek- 7 Staj Dosyası (İç Sayfalar)

i)      Ek- 8 Staj Değerlendirme Formu

Ek-9 Staj Yapan Öğrencinin SGK Beyanı Başvuru Formu

k)    Ek-10 Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 


NOT: STAJ SÜRECİNDE YUKARIDAKİ LİSTEDE YER ALAN FORMLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. (AÇILAN PANO DOSYASINDAN "STAJ BAŞVURU" DOSYASINI AÇINIZ. İLGİLİ FORMU İNDİRİNİZ.)

 

  • 2024-03-16 09:23:14
  • 569

"A World University In The Light of Science and Modernity"