15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü


“15 TEM­MUZ DE­MOK­RASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ”  ANMA ETKİNLİKLERİ

10 Tem­muz 2019 Çar­şam­ba
Saat:14.00
Er­dem­li Be­le­di­ye­si Kül­tür Mer­ke­zi Kon­fe­rans Sa­lo­nu
Bil­gi­len­dir­me Top­lan­tı­sı
Prog­ram Akışı
• Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın Okun­ma­sı
• Ku­ran-ı Kerim Ti­la­ve­ti
• Üni­ver­si­te­miz Rek­tö­rü Sayın Prof. Dr. Ahmet ÇAM­SA­RI’nın Ko­nuş­ma­sı
“15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik Günü Bi­linç­len­dir­me ve Far­kın­da­lık Ya­rat­ma Amaç­lı Bil­gi­len­dir­me Top­lan­tı­sı” Prof. Dr. Ce­mi­le ÇELİK, Prof. Dr. Şe­ri­fe YO­RUL­MAZ, Doç. Dr. İbra­him BOZ­KURT
• Ka­pa­nış

11 Tem­muz 2019 Per­şem­be
Saat 10.00 
Prof. Dr. Uğur Oral Kül­tür Mer­ke­zi A Sa­lo­nu
Müzik Din­le­ti­si ve Film Gös­te­ri­mi

Prog­ram Akışı 
• Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın Okun­ma­sı
• “Müzik Din­le­ti­si” Mer­sin Üni­ver­si­te­si (MEÜ) Dev­let Kon­ser­va­tu­va­rı
• Bel­ge­sel Film Gös­te­ri­mi “İşgal Gi­ri­şi­min­den Di­ri­li­şe: 15 Tem­muz Darbe Gi­ri­şi­mi­nin Ana­to­mi­si” (TRT) MEÜ Basın ve Halk­la İliş­ki­ler Şube Mü­dür­lü­ğü
• Ka­pa­nış

11 Tem­muz 2019 Per­şem­be
Saat 14.00
Prof. Dr. Uğur Oral Kül­tür Mer­ke­zi A Sa­lo­nu
Kon­fe­rans

Prog­ram Akışı
• Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın Okun­ma­sı
• Ku­ran-Ke­rim Ti­la­ve­ti
• Üni­ver­si­te­miz Rek­tö­rü Sayın Prof. Dr. Ahmet ÇAM­SA­RI’nın Ko­nuş­ma­sı
• Kon­fe­rans “İba­det-İhanet” Prof. Dr. Erdal BAY­KAN
• Kon­fe­rans “15 Tem­muz Darbe Gi­ri­şi­mi­nin Sos­yo­lo­jik Et­ki­le­ri” Prof. Dr. Cemal ALTAN 
• Ka­pa­nış


  • 2019-07-02 13:03:27
  • 2308

Actual Announcements