2019-2020 Lisansustu_eğitim-ögretim Yonetmeligi

slide background

Meü11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından

güz ve bahar yarıyıllarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim,

ikinci öğretim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora

ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/Anasanat dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin

5 inci maddesinde anabilim dalı için tanımlanan ve enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan

anabilim dalını; söz konusu öğretim programı bir sanatla ilgili ise anasanat dalını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı Başkanı: (c) bendinde tanımlanan akademik birimin başkanını,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesinde

yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin

kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

e) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini

gidermek için en fazla bir takvim yılı süren ders tamamlama eğitimini,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde bilimsel konularda

rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan en az doktora veya sanatta yeterlik derecesine

sahip öğretim elemanını,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen

bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulduğu proje çalışmasını,

ğ) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

h) Enstitü: Üniversiteye bağlı ilgili enstitüleri,

ı) Enstitü Kurulu (EK): İlgili enstitü kurulunu,

i) Enstitü Müdürleri Kurulu (EMK): Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı

başkanlığında Üniversite enstitü müdürlerinden oluşan ve çalışma esasları Senato tarafından

belirlenen kurulu,

j) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İlgili enstitü yönetim kurulunu,

k) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2016 – Sayı : 29854

l) Öğrenci: Lisansüstü öğretim amacıyla enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

n) Özel öğrenci: Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçici kaydı yapılarak bir yarıyılda

en çok iki ders alma izni verilen ve izin verilen derslerin faaliyetleri dışında öğrencilik haklarından

yararlandırılmayan öğrenciyi,

o) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

ö) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konunun incelenip

irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir rapordan oluşan

çalışmayı,

p) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,

r) T.C.: Türkiye Cumhuriyetini,

s) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik

olarak hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,

ş) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

t) Ulusal kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının

toplamını,

u) Uzmanlık alan dersi: Öğretim elamanının, danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrencisine

bilimsel çalışma alanındaki bilgi, görgü ve tecrübelerini aktardığı, bilimsel etik hakkında

bilgilendirdiği, çalışma disiplini ve güncel literatürde araştırma yapma becerisini kazandırdığı

ve öğrencinin tez, sergi veya proje çalışmasının bilimsel temellerini oluşturduğu haftada 4 saat

olarak açılan, öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının etkin olarak katıldığı, haftalık ders

programında günü, yeri ve saati belirlenmiş, EYK'nın danışman atamasını onaylamasıyla başlayan

ve yarıyıl ve yaz tatillerinde de olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin

bitimine kadar devam eden, sınav ücreti ödenmeyen teorik dersi,

ü) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Lisansüstü programlar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan öğretim

yoluyla yürütülen tezli yüksek lisans; birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan öğretim

yoluyla yürütülen tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarından

oluşur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi

MADDE 6 – (1) Açılacak lisansüstü programlar; güz ve bahar olmak üzere yarıyıl esasına

göre düzenlenir. Program açma teklifleri Yükseköğretim Kurulunun ilgili kararları çerçevesinde,

EK'nın önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) İlgili ABD/ASD kurulunun talebi, EK’nın önerisi, Senato onayı ve Yükseköğretim

Kurulu kararıyla mevcut ABD ve ASD’den farklı bir ad taşıyan bir başka lisansüstü program

da açılabilir.

(3) EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü eğitim

yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler

arası bir ABD/ASD kurulabilir. Bu tür bir ABD/ASD başkanı, ilgili dekanların görüşleri alınarak,

Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır.

11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15

(4) İkinci lisansüstü öğretim programları tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi Yükseköğretim

Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim

Kurulu kararı ile yürütülebilir.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ABD/ASD önerisi, EK'nın teklifi,

Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca

belirlenir.

(6) Kurumların/kuruluşların uzman kadrolarını oluşturmaya yönelik olarak, ilgili kurum,

kuruluş ve Üniversite arasında eğitim veya işbirliği protokolü imzalanması halinde, bu

kurum veya kuruluşta çalışan lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans programlarına,

yüksek lisans diplomasına sahip adayların doktora programlarına kabulünde eğitim veya işbirliği

protokolünde belirlenen koşullar geçerlidir.

(7) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı

ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine

dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim

programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim

yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması,

sınavlarının uygulanma biçimi, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller

ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 7 – (1) Enstitüler, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını,

T.C. ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru

tarihini ve diğer hususları ilan edilmek üzere akademik takvimde belirtilen süreler içinde Rektörlük

makamına sunarlar. Söz konusu ilan, her yarıyıl başlamadan önce verilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü

MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili ABD/ASD görüşü ve EYK kararıyla

belirlenen kontenjan dahilinde Senato tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda lisansüstü

programlara kabul edilirler.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir yurt içi veya Yükseköğretim Kurulundan denkliğini almış olmak

şartıyla yurt dışı yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü derslere

özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler başvurdukları dönem içinde, sadece kayıtlı

lisansüstü öğrencileri için açılan lisansüstü derslere kayıt yaptırabilirler.

(2) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenci

statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz; ancak asıl öğrenciler gibi,

dersi aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Özel öğrenciler ders almak için her öğretim yılı başında, Üniversite Yönetim Kurulu

tarafından belirlenen, öğrenim ücretini öderler.

(4) Bilimsel hazırlık dönemi öğrencileri kayıtlı oldukları programlarda özel öğrenci

olarak lisansüstü dersler alabilirler. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci

olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili

lisansüstü eğitiminde öğrencinin alması gereken toplam derslerin %50’sini geçemez.

(5) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak, istemeleri durumunda, aldıkları

dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik statüleri belirtilir.

Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2016 – Sayı : 29854

Yatay geçiş ve değişim programları yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü

programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara

yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders

içerikleri, ilgili ABD/ASD Kurulu tarafından değerlendirilir. ABD/ASD Kurulu, ilgili öğrencinin

başvurduğu programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş değerlendirmesi

ilgili ABD/ASD Kurulu kararı ile enstitüye bildirilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EYK

kararı ile kesinleşir.

(2) Öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun

belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Öğretim dili

MADDE 11 – (1) Enstitü programlarında öğretim dili Türkçedir. EK'nın önerisi ve Senatonun

kararı ile belirli programlarda belirlenen dersler Yükseköğretim Kurulu tarafından izin

verilen dillerden birinde verilebilir. Sınavlar ve seminerler burada belirtilen dillerden birinde

yapılabilir ve tezler de yazılabilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin,

Yükseköğretim Kurulunun belirlediği şartlara sahip olmaları koşulu aranır.

Derslerin açılması ve yürütülmesi

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlarda ilk kez açılacak dersler, ilgili ABD/ASD

Kurulunun önerisi, EYK'nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Lisansüstü programlarındaki dersler, öğretim üyeleri veya ilgili ABD/ASD’de yeterli

öğretim üyesinin olmadığı durumlarda doktora/sanatta yeterlik diplomasına sahip öğretim görevlileri

tarafından verilir. Gerekli görüldüğünde, ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK

kararı ile diğer ABD/ASD’deki veya farklı yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarındaki öğretim

üyelerine de ders verdirilebilir.

(3) Her program kendi alanında açılan dersleri zorunlu dersler ve seçmeli dersler olarak

iki gruba ayırır. ABD/ASD Kurul kararı ile zorunlu derslerden tezli yüksek lisans için en az

bir en fazla iki ders, doktora veya sanatta yeterlik için en az bir en fazla üç ders ve bütünleşik

doktora veya bütünleşik sanatta yeterlik için en az iki en fazla dört ders zorunlu ders sayısı

olarak belirlenir ve ilgili EK kararıyla kesinleşir.

(4) Danışmanı atanan öğrenci dört ulusal kredilik uzmanlık alan dersini her yarıyıl almak

zorundadır. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Tez çalışmasının

iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda, uzmanlık alan dersi birinci danışman tarafından

açılır.

(5) Bir ABD/ASD’de görev alan öğretim elemanı en fazla sekiz ulusal kredilik, iki veya

daha fazla ABD/ASD’de görev alan öğretim elemanları ise en fazla 16 ulusal kredilik uzmanlık

alan dersi açabilirler.

(6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya

hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir.

(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından alınan lisansüstü dersler, EYK’nın kararı ile devam etmekte oldukları program

için geçerli sayılır.

(8) Bir lisansüstü öğrencisi bir öğretim elemanından bir program için en fazla üç ders

alabilir. Uzmanlık alan dersleri, seminer dersleri, Gelişim ve Öğrenme dersi, Öğretimde Planlama

ve Değerlendirme dersi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi ve Bilimsel Etik dersi bu

kapsamda değerlendirilmez.

(9) Bir öğretim elemanı bir yarıyılda teorik ve/veya uygulamalı toplamda en fazla dokuz

kredilik lisansüstü ders açabilir. Uzmanlık alan dersleri, dönem projesi dersleri, seminer dersleri,

Gelişim ve Öğrenme dersi, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersi, Bilimsel Araştırma

Yöntemleri dersi ve Bilimsel Etik dersi bu kapsamda değerlendirilmez.

11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17

Danışman atanması ve danışman değişikliği

MADDE 13 – (1) Enstitü ABD/ASD'lerin tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik

programlarına kesin kayıt yaptırmış öğrenciler için, öğrencinin çalışmak istediği konu ve öğretim

üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, ilgili yarıyılın ders kayıt haftası içerisinde

ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile bir öğretim üyesi danışman olarak atanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, ABD/ASD başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde

ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya

doktora veya sanatta yeterlik diploması olan öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna

kadar belirler.

(3) Yüksek lisans programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için en az iki

yarıyıl boyunca bir ön lisans veya lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(4) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek

lisans tezi tamamlatmış ve en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek

lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(5) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen lisansüstü tez

danışmanlığı üst sınırı 12'dir. Bir öğrenciye tez için birden fazla danışman atanması durumunda,

iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(6) Gerekli durumlarda öğrenci veya danışmanın talebi doğrultusunda gerekçeli

ABD/ASD Kurulu kararına dayanarak EYK danışman değişikliği yapabilir. Ancak önceki danışmanın

yazılı oluru olmaksızın yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda lisansüstü

tez çalışması yaptırılamaz.

(7) Lisansüstü araştırmanın ya da çalışmanın niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği

durumlarda, ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki bir

yükseköğretim kurumundan aynı veya farklı bir ABD’den ya da Üniversite kadrosu dışından

en az doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden ikinci bir danışman atanabilir.

(8) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda

görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona

erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki öğrenciler için öğrencinin ve danışmanın birlikte

talebi halinde üç aya kadar EYK kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Yükseköğretim kurumu

ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış

olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(9) Aynı veya farklı enstitülerde olmak üzere bir öğretim elemanı aynı anda en fazla üç

ABD/ASD’de görev alabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, her yarıyıl için akademik

takvimde belirtilen tarihlerde, varsa katkı payını/öğrenim ücretini ödemek ve Enstitü

tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katkı payını veya

öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez. Mazereti nedeniyle, kaydını akademik

takvimde belirtilen süreler içinde yaptıramayan öğrenci, kayıtların bitimini izleyen yedi

gün içinde mazeretlerini yazılı olarak ABD/ASD’ye bildirmeleri ve EYK kararı ile katkı payını

veya öğrenim ücretini kanuni gecikme faizi ile birlikte ödeyerek kaydını yaptırabilir. Kayıt süresi

içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıtlı olmadığı bu süre azami öğrenim süresine

sayılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları tezli, tezsiz ya da uzaktan öğretim programlarına

ait Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve ilgili enstitü

müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2016 – Sayı : 29854

(3) Katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri ücretlerini ödemeyenlerin kaydı

yenilenmez, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez ve

öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde EYK kararı ile kayıtlı olduğu programla

ilişiği kesilir.

(5) Herhangi bir sebeple ilişiği kesilip daha sonra ilgili mevzuat gereği yeniden kayıt

yaptıran öğrencilerin intibakı ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yapılır.

Bu öğrencilerin ilişiği kesilmeden önceki öğrenimde geçen süreleri öğrenim sürelerinden sayılır.

Bunlardan tez döneminde olanlar için öncelikli olarak ilişik kesilmeden önceki danışmanları

yeniden atanabilir. Bu öğrenciler ders dönemi, doktora/sanatta yeterlik, tez dönemi ve

diğer hususlar bu Yönetmelikteki hükümlere tabidir.

Ders seçme

MADDE 15 – (1) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde, danışman

onayı ile ders alarak ilgili programa kayıt yaptıran öğrenciler, ilgili akademik takvimde belirtilen

tarihlerde danışmanının uygun görüşünü alarak, o yarıyılın öğretim programında açılan

farklı dersleri ekleyebilir ya da aldıkları bazı dersleri çıkarabilirler.

Derslere devam zorunluluğu ve sınavların değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu vardır. Öğrenci,

derslerin en az %70'ine devam etmek zorundadır. Derslerin sınavları ve değerlendirme şekli

ile öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı

koşulları Senato tarafından belirlenebilir.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, sözlü, uygulamalı

ve/veya kağıt ortamında eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre

tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda

farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak

soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının

kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması Yükseköğretim

Kurulunun uygun gördüğü esaslara göre belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda yeterlik, tez izleme veya tez savunma sınavları, salt çoğunluğun

fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışında

bulunması durumunda sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

(4) Ders muafiyeti, kredi transferi, ulusal veya uluslararası öğrenci değişimi, yatay geçiş,

sınav notuna itiraz, izinli sayılma ve mazeret işlemlerine ilişkin hususlar Senato tarafından

belirlenir.

(5) Tezli yüksek lisansa kesin kayıt yaptıran öğrenci, almakla yükümlü olduğu Bilimsel

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik derslerinden muaf olmak için Enstitüye kesin kayıt tarihinden

itibaren beş iş günü içerisinde muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ile birlikte şahsen

veya resmi vekiller aracılığıyla başvurabilir. Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim

görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript)

eklenmelidir. Muafiyet talebi ilgili EYK tarafından beş iş günü içerisinde derslerin hangi

tarihte alındığına bakılmaksızın karara bağlanır.

(6) Doktoraya/Sanatta yeterliğe kesin kayıt yaptıran öğrenci, almakla yükümlü olduğu

Gelişim ve Öğrenme ve Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerinden muaf olmak için

kesin kayıt tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ile birlikte

şahsen veya resmi vekiller aracılığıyla başvurabilir. Başvuru dilekçesinin ekine daha önce

öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış ders içerikleri ve öğrenim belgesi

(transkript) eklenmelidir. Muafiyet talebi ilgili EYK tarafından beş iş günü içerisinde derslerin

hangi tarihte alındığına bakılmaksızın karara bağlanır.

11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının kapsamı

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim

kurumundan, lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar

ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu

tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği bir programdır.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, sanat alanında sanat yapıtlarını

yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları

MADDE 19 – (1) T.C. ve yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylar da

tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir.

(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süreler içerisinde istenilen belgelerle

birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından

onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı

beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında

teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Mezun durumda

olabilecek adayların başvuruları kabul edilir, ancak diploma/mezuniyet belgelerini ilgili

programın giriş sınavı tarihinden beş gün öncesine kadar ilgili enstitüye teslim etmedikleri takdirde

başvuruları geçersiz sayılır.

b) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan

denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Adayların geçerli olan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES

standart puanına sahip olmaları gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim

Kurulu tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler

de geçerlidir. Ancak, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki

ABD/ASD'ye öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini izleyebilecek

kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin

ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

d) İlgili ABD/ASD Kurulu gerekli görmesi halinde adaylardan portfolyo, niyet mektubu,

referans mektubu veya yabancı dil belgesi gibi ek belgeler talep edebilir. Başvuru için gerekli

ek belgeler ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile onaylanarak ilan edilir.

Giriş sınavı

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların seçilme işlemi

ilgili ABD/ASD tarafından aşağıdaki yöntemlerden bir tanesi kullanılarak gerçekleştirilir.

a) Başvurularda, öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması yüzlük not sisteminden

farklı ise öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması Senato tarafından onaylanan not dönüşüm

esaslarına göre yüzlük not sistemine dönüştürülür. Her bir aday için 100 tam puan üzerinden

bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 60 ve üzerinde mülakat puanı alan

her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, ilgili puan türünde ALES standart

veya eşdeğer puanının %50’si, mülakat sonucunun %25’i esas alınarak tezli yüksek lisans giriş

puanı hesaplanır. Tezli yüksek lisans giriş puanı en az 65 olan adaylar ilgili ABD/ASD için

ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler.

Tezli yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan ilgili puan türündeki ALES puanı yüksek

olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı

kadar yedek aday ilanda belirtilir.

Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2016 – Sayı : 29854

b) Başvurularda yalnız ALES puan üstünlüğü dikkate alınarak ilan edilen kontenjan

kadar aday ilgili programa asıl olarak kabul edilir. En fazla asıl öğrenci sayısı kadar yedek aday

sıralama sonucunda belirlenir.

(2) Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programlara başvurularda, öğrencinin

lisans mezuniyet not ortalaması yüzlük not sisteminden farklı ise öğrencinin lisans mezuniyet

not ortalaması Senato tarafından onaylanan not dönüşüm esaslarına göre yüzlük not

sistemine dönüştürülür. Her bir aday için 100 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi

yapılır. Mülakat sonucunda 60 ve üzerinde puan alan her bir aday için lisans mezuniyet not ortalamasının

% 25’i, yetenek sınavı sonucunun % 50’si, mülakat ve portfolyo incelemesi sonucunun

% 25’i alınarak tezli yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. Tezli yüksek lisans giriş puanı

en az 65 olan adaylar ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak

başvurulan programlara yerleştirilirler. Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan

lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen

şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilebilir.

(3) Giriş sınav jürisi ilgili ABD/ASD önerisi ve EYK kararı ile belirlenen ilgili

ABD/ASD'de görevli üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Gerekli hallerde, giriş

sınav jürisi Müdürün önerisi EYK kararı ile Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim

kurumundan ABD/ASD şartı aranmaksızın Rektörlük onayı ile oluşturulabilir.

Kayıt

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kayıt hakkını kazanan adayların

listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya

hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır.

Kazanan adaylar, ilgili enstitü tarafından istenen belgeleri ilanda belirtilen süreler içinde enstitüye

vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya

enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar

kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedek

adaylar başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 22 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara, eksikliklerini gidermek amacıyla

bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları programdan farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan

adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler için lisans derslerinden en az üç

en fazla altı dersten oluşan bilimsel hazırlık programı ilgili ABD/ASD Kurulu tarafından oluşturularak

ilgili enstitüye önerilir. EYK tarafından onaylanan bilimsel hazırlık programı ilgili

ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, tezli yüksek lisans programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki

bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi

ve EYK’nın onayı ile tezli yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık

programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup bu sürenin sonunda bilimsel

hazırlık programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler başvurdukları programa

başlayabilirler. Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı,

kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, tezli yüksek lisans

not ortalamasında hesaba katılmaz.

Öğrenim süresi ve dersler

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda

tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya

tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz

olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-

öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz

ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en

geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak

zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, lisans derslerinden veya ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile

diğer yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yöntemleri

ve Bilimsel Etik derslerini almaları zorunludur. Kredisiz olan bu dersleri alan öğrenciler bu

derslerde başarılı veya başarısız olarak değerlendirilirler. Bu dersleri başarı ile tamamlayamayanlar

tez savunma sınavına alınmazlar.

(5) Öğrenci, Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden,

danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve ABD/ASD başkanlığının önerisi,

EYK kararıyla, yabancı bir dilde verilen dersler dâhil en fazla iki ders alabilir.

(6) Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce başka bir programdan almış olduğu ve

üzerinden üç yıl geçmemiş olan en fazla iki dersi, danışmanın ve ABD/ASD başkanlığının önerisi

ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir.

(7) Disiplinler arası programlarda öğrenciye kayıtlı olduğu program dışındaki bir program

veya enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve ABD/ASD

başkanlığının önerisi, EYK kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil en fazla

dört ders aldırılabilir.

(8) Tezli yüksek lisans programlarında, saydırılacak ve başka programlardan alınacak

derslerin toplamı hiçbir şekilde dördü geçemez.

(9) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun 100 tam puan üzerinden

en az 70 puan olması gerekir. Uzmanlık alan ve seminer derslerini alan öğrenciler bu derslerde,

dersi yürüten öğretim elemanı/elemanları tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilirler.

(10) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda

tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zorunlu

hallerde başarısız olduğu seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir. Yeni alınan

ders başarısız olunan dersin tekrarı olarak kabul edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından

belirlenen zorunlu dersler bu kapsamda değerlendirilmez.

Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2016 – Sayı : 29854

(11) Süre şartına bakılmaksızın, danışmanının ve ilgili ABD/ASD Kurulunun önerileri

ve EYK kararı ile gerekli tüm mezuniyet koşullarını eksiksiz yerine getiren yüksek lisans öğrencisinin

mezuniyetine karar verilebilir.

Tez önerisi ve tezin sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Öğrencinin tez konusu, danışmanın görüşü, ilgili ABD/ASD kurulunun

önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir. Hazırlanan tez önerisi, en geç ikinci yarıyılın sonuna

kadar enstitüye bildirilir. Tez önerisine ilişkin değişiklikler, ABD/ASD Kurulu önerisi ve EYK

kararı ile yapılır. Tez başlığına ilişkin değişiklikler, tez savunma sınav jürisinin ve ABD/ASD

Kurulunun önerileri ve EYK kararı ile yapılır.

(2) Öğrenci tezini, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazmak ve belirlenen

tarihte jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezinin savunmasından

önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak

danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi

enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak

danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde

gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK'ya gönderilir.

(3) Tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak, ilgili ABD/ASD Kurulunun

önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir

yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

Öğrencinin ikinci tez danışmanı bulunması halinde ikinci danışman jüri üyesi olamaz. Zorunlu

hallerde tez sınavına katılamayan jüri üyeleri yerine, yeni jüri üyeleri atanabilir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin üç nüshasını tez danışmanına teslim eder.

Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin

üç nüshasını ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile tez

savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda

EYK resen yeni bir jüri belirler. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen

soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Dilekçe

ile mazeretini tez savunma sınavının yapılacağı günden en geç bir gün önce beyan eden asıl

üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına

davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum

jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün ilgili enstitüye teslim edilir. Öğrenci

mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret

süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden tez savunma sınavına alınır. EYK’ya

mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma

sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı bir oturum

yaparak tez hakkında jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul,

ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili ABD/ASD başkanlığınca tez savunma sınavını

izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında

düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri

önünde yeniden savunur. Verilen düzeltme süreleri öğrencinin azami süresine dahildir. Bu savunma

sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders

kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz

yüksek lisans diploması verilir.

11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23

(8) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belirtilmedikçe

Üniversiteye aittir.

Diploma

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet

için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az

üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve

tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen

öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından

yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Diplomasını kaybeden ve bu durumu belgeleyen öğrenciye ikinci ve son kez yeni

bir diploma hazırlanarak verilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ABD/ASD

programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat

programlarına kayıtlı öğrenciler için tez savunma sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan

uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği

tez sınavı tarihidir.

(4) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin

gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının kapsamı

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim

kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar

ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu

tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği bir programdır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan öğretim yoluyla veya ikinci lisansüstü öğretim olarak

da yürütülebilir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları

MADDE 28 – (1) T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı

uyruklu adaylar da tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilir.

(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süreler içerisinde istenilen belgelerle

birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından

onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı

beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında

teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan

denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Yurtdışında ikamet eden Türk adaylar ile yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini

izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin

ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri

gerekir.

Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2016 – Sayı : 29854

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları, ilgili

ABD/ASD Kurulu önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek

istedikleri en çok iki programa başvurabilirler.

Giriş sınavı

MADDE 29 – (1) Başvurularda, öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması yüzlük not

sisteminden farklı ise öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması Senato tarafından onaylanan

not dönüşüm esaslarına göre yüzlük not sistemine dönüştürülür. Her bir aday için 100 tam puan

üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 50 ve üzerinde mülakat

puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının %75’i ve mülakat sonucunun

%25’i, mülakat yapılmadığı durumlarda ise, adayın mezuniyet not ortalaması esas alınarak tezsiz

yüksek lisans giriş puanı belirlenir. Tezsiz yüksek lisans giriş puanı en az 50 olan adaylar

ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara

yerleştirilirler. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok

kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilir.

(2) Giriş sınav jürisi ilgili ABD/ASD önerisi ve EYK kararı ile belirlenen ilgili

ABD/ASD'de görevli üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Gerekli hallerde, giriş

sınav jürisi Müdürün önerisi ile Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundan

ABD/ASD şartı aranmaksızın Rektörlük onayı ile oluşturulabilir.

Kayıt

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt hakkını kazanan adayların

listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya

hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan

adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını

yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği

kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin

kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedek adaylar başarı sırasına göre kayıtlarını

yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 31 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla

bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları tezsiz yüksek lisans programından farklı alanlarda

almış olan adaylar.

b) Lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan

adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler için lisans programlarından en

az üç en fazla altı dersten oluşan bilimsel hazırlık programı ilgili ABD/ASD Kurulu tarafından

oluşturularak ilgili enstitüye önerilir. EYK tarafından onaylanan bilimsel hazırlık programı

ilgili ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki

bir öğrenci, bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD Kurulunun

önerisi ve EYK’nın onayı ile tezsiz yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel

hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup bu sürenin sonunda

bilimsel hazırlık programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler başvurdukları

programa başlayabilirler. Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin enstitü ile

ilişiği kesilir.

11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı,

kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, tezsiz yüksek lisans

not ortalamasında hesaba katılmaz.

(5) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

Öğrenim süresi ve dersler

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç

yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü

ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, 90 AKTS karşılığı olan toplam otuz ulusal krediden

az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100 tam puan üzerinden

en az 70 puan olması gerekir. Dönem projesi dersi kredisiz olup bu dersi alan öğrenciler başarılı

veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda

tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zorunlu

hallerde başarısız olduğu dersin yerine yeni ders alabilir. Yeni alınan ders, öğrenci katkı

payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin tekrarı olarak kabul

edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu kapsamda değerlendirilmez.

(5) Program kapsamında üçüncü yarıyılın sonunda başarısız olunan en fazla üç ders

için öğrenciye ek sınav hakkı tanınır. Üç dersten fazla başarısız ders olması halinde öğrencinin

program ile ilişiği kesilir. Ek sınavlar ilgili yarıyıl sonu sınavlarını takip eden on iş günü içinde

yapılır.

(6) Öğrenci dönem projesi dersine en geç, ikinci yarıyılın sonuna kadar kayıt yaptırmak

ve dönem projesini EMK tarafından belirlenen esaslara göre yazılı bir rapor halinde aldığı yarıyıl

sonunda vermek zorundadır.

(7) Öğrenci alacağı derslerin en çok üç tanesini, lisans öğrenimi sırasında almamış olması

koşuluyla, lisans derslerinden seçebilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi,

EYK kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans

programında alınan dersler ABD/ASD Kurulunun önerisi, EYK kararıyla tezli yüksek lisans

programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Diploma

MADDE 33 – (1) Alınması gereken kredili derslerini ve dönem projesini tamamlayan

tezsiz yüksek lisans öğrencisine bir tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diplomanın kaybolması

ve durumun belgelenmesi halinde ikinci ve son kez yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ABD/ASD

programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin

gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2016 – Sayı : 29854

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının kapsamı

MADDE 34 – (1) Doktora programı; bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına;

hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri

diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan

uzmanlık yetkisine sahip olanların, yurt dışında lisans veya tezli yüksek lisans çalışmalarını

tamamlamış ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanların

başvurabileceği bir programdır.

Doktora programının amacı

MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda

hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi

yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları

MADDE 36 – (1) T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurt dışında ikamet eden Türk adaylar

ile yabancı uyruklu adaylar da doktora programlarına kabul edilir.

(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süreler içerisinde istenilen belgelerle

birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından

onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı

beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında

teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip

olmaları gerekir.

b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim

Kurulundan denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Adayların geçerli olan ALES’ten başvurdukları programın puan türünde tezli yüksek

lisans derecesi ile doktora programına başvurularda en az 55, lisans derecesi ile doktora programına

başvurularda en az 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle

doktora programına başvuran öğrencinin lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en

az 80 veya eşdeğeri bir puanı olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak

olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans veya yüksek lisans

not ortalaması ve mülakat sonucu esas alınır. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim

Kurulu tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren

resmi belgeler de geçerlidir. Doktora programına başvuru için adayların referans mektubu, neden

doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, varsa uluslararası standart sınav sonuç

belgesi ve benzeri diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim etmesi gereklidir.

ç) Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek doktora

programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz. Öğrencinin yeni bir ALES

puan beyanı yoksa, yüksek lisans programına kayıt olduğu zaman beyan ettiği ALES puanı

doktora giriş sınavının değerlendirilmesinde kullanılır.

d) Doktora adaylarının ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen

merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından

en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil

sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan almaları zorunludur.

11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği

ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakültelerden mezun olanların

ise yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart ALES puanına

sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunları için en az 50 TUS puanı, diş hekimliği fakültesi

mezunları için ise en az 50 DUS puanı ALES yerine geçer. Bir yüksek lisans programını tamamladıktan

sonra en çok bir yarıyıl ara vererek temel tıp bilimlerinde doktora programına

başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz. Temel tıp puanı; TUS’ta temel tıp bilimleri

testinin birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde

edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Yüksek lisans derecesiyle

temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, temel

tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra lisans veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat

sonucu esas alınır. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim Kurulu tarafından

belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler de geçerlidir.

Doktora programına başvuru için adayların referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini

belirten kompozisyon, varsa uluslararası standart sınav sonuç belgesi ve benzeri diğer belgeleri

ilgili enstitüye teslim etmeleri gereklidir.

f) Yurt dışında ikamet eden Türk adaylar ile yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini

izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin

ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri

gerekir.

(4) Bütünleşik doktora programına kabul edilecek öğrenci sayısına, ABD/ASD başkanlığının

önerisi ile EYK karar verir. Bu sayı doktora için ilan edilecek toplam kontenjanın yarısını

geçemez.

Giriş sınavı

MADDE 37 – (1) Başvurularda, öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet

not ortalaması yüzlük not sisteminden farklı ise öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet

not ortalaması Senato tarafından onaylanan not dönüşüm esaslarına göre yüzlük not

sistemine dönüştürülür. Her bir aday için 100 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi

yapılır. Mülakat sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alan her bir aday için;

lisans diploması ile başvuranlar için, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, ilgili puan türünde

ALES standart puanının %50’si, mülakat sonucunun %25’i, yüksek lisans diploması ile

başvuranlar için; lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının

%15’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının %50’si, mülakat sonucunun

%25’i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

(2) Tıp fakültesi mezunu olup, doğrudan doktora programına başlayan adaylar için;

mülakat sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alan her bir aday için lisans

mezuniyeti not ortalamasının %25’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının veya temel

tıp puanının %50’si, mülakat sonucunun %25’i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

(3) Doktora giriş puanı, lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 80, yüksek lisans

derecesiyle kabul edilenler için en az 65 olan adaylar, ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara,

puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Doktora giriş puanları

eşit olan adaylardan ilgili puan türündeki ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise

lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen

şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilir.

(4) Giriş sınav jürisi ilgili ABD/ASD önerisi ve EYK kararı ile belirlenen ilgili

ABD/ASD’de görevli üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Gerekli hallerde, giriş

sınav jürisi Müdürün önerisi ile Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundan

ABD/ASD şartı aranmaksızın Rektörlük onayı ile oluşturulabilir.

Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2016 – Sayı : 29854

Kayıt

MADDE 38 – (1) Doktora programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK

kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan

adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar,

enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul

edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt

yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedek adaylar başarı sırasına göre kayıtlarını

yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 39 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla

bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından

almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı bir

alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler için lisans veya yüksek lisans

programlarındaki derslerden en az üç en fazla altı dersten oluşan bilimsel hazırlık programı

ilgili ABD/ASD Kurulu tarafından oluşturularak ilgili enstitüye önerilir. EYK tarafından onaylanan

bilimsel hazırlık programı ilgili ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili doktora programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki

bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi

ve EYK’nın onayı ile doktora programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programında

geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup bu sürenin sonunda bilimsel hazırlık programındaki

tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler başvurdukları programa başlayabilirler.

Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı,

kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, doktora not ortalamasında

hesaba katılmaz.

Öğrenim süresi ve dersler

MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden

başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Enstitü tarafından

belirlenen, en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği

kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlamayan/tamamlayamayan

öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için, en

az 240 AKTS karşılığı olan; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet

ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından; lisans derecesi ile kabul edilen

öğrenciler için, en az 300 AKTS karşılığı olan toplam kırk iki ulusal krediden az olmamak koşuluyla

14 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından oluşur.

11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29

(5) Toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla, öğrenci, ilgili ABD/ASD Kurulunun

önerisi ve EYK kararı ile diğer yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarının

ilgili ABD/ASD programlarında verilmekte olan lisansüstü dersleri de alabilir.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora programı için gerekli olan toplam krediye

sayılmaz.

(7) Doktora programına kayıtlı öğrencilerin kredisiz olan Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde

Planlama ve Değerlendirme derslerini almaları zorunludur. Bu kredisiz dersleri başarı

ile tamamlayamayanlar tez savunma sınavına alınmazlar.

(8) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100 tam puan üzerinden

en az 80 puan olması gerekir. Uzmanlık alan ve seminer derslerini alan öğrenciler bu derslerde

dersi yürüten öğretim elemanı/elemanları tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(9) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda

tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olunan seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zorunlu

hallerde başarısız olduğu dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir. Yeni alınan ders,

öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin tekrarı

olarak kabul edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu kapsamda

değerlendirilmez.

(10) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi

sırasında almış oldukları dersleri tekrar alamazlar.

(11) Tez izleme komitesinin ve ilgili ABD/ASD Kurulunun önerileri ve EYK kararı ile

gerekli tüm mezuniyet koşullarını eksiksiz yerine getiren doktora öğrencisinin mezuniyetine

karar verilebilir.

(12) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara

tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili

konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup olmadığına yönelik

yapılan yeterlik sınavının esasları şunlardır:

a) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci,

en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci

ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları yarıyıl sonu

sınavlarını izleyen en geç otuz gün içerisinde olmak üzere güz ve bahar yarıyılları içerisinde

yılda iki kez yapılır. Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl içerisinde

tekrar sınava alınır.

b) Yeterlik sınavları, ABD/ASD Kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan

ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Doktora yeterlik komitesi, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini

seçer ve ABD/ASD kanalıyla enstitüye bildirir. Danışman bu jürinin doğal üyesidir. Asıl jüri

üyelerinden en az ikisi ve yedek jüri üyelerinden en az biri farklı bir yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim

kurumunun ilgili bir ABD/ASD alanından seçilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat

yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir. Mazereti olan

üyenin yerine yedek üye davet edilir.

Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2016 – Sayı : 29854

c) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Bu sınavlarda

başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden en

az 80 puan alınması gerekir. Yeterlik sınavı jüri üyeleri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki

başarı durumunu gerekçeleri ile değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna

salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi ve ABD/ASD başkanlığınca,

yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

ç) Bilim alanı bir yabancı dil olan adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul

edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından

lisans derecesi ile kabul edilenlerin en az 90 puan, yüksek lisans derecesiyle kabul

edilenlerin en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı

dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan almaları zorunludur.

d) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir

sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı

ile ilişiği kesilir.

e) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış

olsa bile, bu 40 ıncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen toplam kredi miktarının

üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü

kararıyla belirlenecek dersi/dersleri başarmak zorundadır. Bu dersten/derslerden başarısız olan

öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

f) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile

tamamlamış bir öğrenci ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK onayı ile yüksek lisans

programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili

ABD/ASD kurulu önerisi ve EYK kararı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir tez izleme

komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından

başka, farklı bir ABD/ASD’den en az bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda,

ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli

görüşü alınarak ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik

yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu,

sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine

salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca, tez önerisi savunmasını

izleyen üç iş günü içinde, ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay

süre verilir. Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam

etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya geçerli

bir mazereti olmaksızın bu maddede belirtilen sürelerde tez önerisi savunmasına girmeyen

öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31

(4) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre

azami süresinden sayılır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık

ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden

en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların

özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması,

komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki

kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 44 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini, Senato tarafından belirlenen

esaslara uygun biçimde yazmak ve belirlenen tarihte jüri önünde sözlü olarak savunmak

zorundadır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana

ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile

birlikte karar verilmek üzere tez EYK'ya gönderilir. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için

en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Doktora tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak ilgili ABD/ASD

Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri en az ikisi yurt içi veya yurt dışından başka

bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD/ASD'den olmak üzere toplam beş asıl ve en az biri

yurt içi veya yurt dışından başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD/ASD’den olmak

üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde yer alan üyeler bu jürinin

doğal üyeleridir.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına

teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü

ile tezin üç nüshasını ABD/ASD aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç

bir ay içinde tezi bilimsel içerik açısından inceleyerek tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor

olarak hazırlarlar ve öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile

savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi jüri toplanma süresinin en geç son

günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının

yapılamaması durumunda EYK resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri sınavdan önce toplanarak,

tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının

sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilerin

katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın

uzmanlarından oluşur. Jüri üyelerinden tez izleme komitesi üyeleri hariç dilekçe ile mazeretini

tez savunma sınavı tarihinden en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üyeler yerine yedek

üyeler ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri

toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından

tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği

ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden

itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. EYK’ya mazeret sunmayan, mazereti kabul

edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü

ile ilişiği kesilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı bir oturum

yapar ve tez hakkında jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak, salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar,

ilgili ABD/ASD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye

tutanakla bildirilir.

Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2016 – Sayı : 29854

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri

yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan

öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin Enstitü

ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tez savunma sınavında

başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmelikte belirtilen şekilde bir tezsiz yüksek

lisans diploması verilir.

(8) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı aksi belirtilmedikçe

Üniversiteye aittir.

Diploma

MADDE 45 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay

içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması

almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

Bu koşulları yerine getirmeyen/getiremeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını

alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü

ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde enstitü ABD/ASD’deki programın Yükseköğretim Kurulu

tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin

gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

(4) Doktora diploması almaya hak kazanan öğrenci EYK'da doktora yemini eder. Yemin

metninin içeriği Senato tarafından belirlenir.

(5) Diplomasını kaybeden ve durumu belgeleyen öğrenciye ikinci ve son kez yeni bir

diploma hazırlanarak verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının kapsamı

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programı; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına

sahip olan öğrenciler ile yurt dışında lisans veya tezli yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış

ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olan öğrencilerin başvurabileceği

sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve

sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim

programıdır.

Sanatta yeterlik programının amacı

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapmasını

ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırılmasını

ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını

amaçlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak olan

sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı çalışmaların;

sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme ve/veya bilinen

bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları

MADDE 48 – (1) T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurt dışında ikamet eden Türk adaylar

ile yabancı uyruklu adaylar da sanatta yeterlik programlarına kabul edilirler.

11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33

(2) Sanatta yeterlik programına başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen

belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı

veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin

olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan,

başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip

olmaları gerekir.

b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim

Kurulundan denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Adayların geçerli olan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde, güzel sanatlar

fakülteleri, konservatuvarlar ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların

haricinde, tezli yüksek lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurularda en az 55,

lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurularda en az 80 ALES sözel standart puanına

sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuran öğrencinin

lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 veya eşdeğer bir puan olması gerekir.

Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer

uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler geçerlidir. Yüksek lisans derecesiyle

sanatta yeterlik programına başvuracak adayların kabulünde, ALES puanının yanı sıra,

lisans ve yüksek lisans not ortalaması ile mülakat, yetenek sınavı ve portfolyo incelemesi sonuçları

birlikte değerlendirilir. Başvurularda adayların; referans mektubu, neden sanatta yeterlik

yapmak istediklerini belirten bir kompozisyon, varsa uluslararası standart sınav sonuç belgesi

ve benzeri diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim etmesi gereklidir.

ç) Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek sanatta

yeterlik programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz.

d) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası

yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen

uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.

e) Yurt dışında ikamet eden Türk adaylar ile yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini

izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin

ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri

gerekir.

(4) Bütünleşik sanatta yeterlik programına kabul edilecek öğrenci sayısına, ABD/ASD

başkanlığının önerisi ile EYK karar verir. Bu sayı sanatta yeterlik kontenjanının yarısını geçemez.

(5) Sanatta yeterlik programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri

en çok iki programa başvurabilirler.

Giriş sınavı

MADDE 49 – (1) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarlar ve diğer fakültelerin eşdeğer

programlarından mezun olanların başvurularda, öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans

mezuniyet not ortalaması yüzlük not sisteminden farklı ise öğrencinin lisans ve/veya yüksek

lisans mezuniyet not ortalaması Senato tarafından onaylanan not dönüşüm esaslarına göre yüzlük

not sistemine dönüştürülür. Her bir aday için 100 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi

yapılır. Mülakat sonucunda 60 ve üzerinde puan alan her bir aday için; lisans diploması

ile başvuranlarda, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yetenek sınavı sonucunun

%50’si, mülakat ve portfolyo incelemesi sonucunun %25’i, güzel sanatlar ile konservatuvarın

ilgili anasanat dallarına yüksek lisans diploması ile başvuran sanatta yeterlik adaylarında, lisans

mezuniyet not ortalamasının %10’u, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, yetenek sınavı

sonucunun %50’si, mülakat ve portfolyo incelemesi sonucunun %25’i alınarak sanatta

yeterlik giriş puanı hesaplanır.

Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2016 – Sayı : 29854

(2) Güzel sanatlar fakültesi/konservatuvar mezunu olmayan adayların başvurularında,

öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüzlük not sisteminden farklı

ise öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması Senato tarafından onaylanan

not dönüşüm esaslarına göre yüzlük not sistemine dönüştürülür. Her bir aday için 100

tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 60 ve üzerinde

puan alan her bir aday için; lisans diploması ile başvuranlarda, lisans mezuniyet not ortalamasının

%15’i, yetenek sınavı sonucunun %20’si, mülakat ve portfolyo incelemesi sonucunun

%15’i ve ilgili puan türünde ALES standart puanının %50’si alınarak sanatta yeterlik giriş

puanı hesaplanır.

(3) Sanatta yeterlik giriş puanı, lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 80, yüksek

lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 65 olan adaylar, ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara,

puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Sanatta yeterlik

giriş puanları eşit olan adaylardan ilgili puan türündeki ALES puanı yüksek olan, ALES

puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program

için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok ilan edilen kontenjan sayısı kadar

yedek aday ilanda belirtilebilir.

(4) Giriş sınav jürisi ilgili ABD/ASD önerisi ve EYK kararı ile belirlenen ilgili

ABD/ASD'de görevli üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Gerekli hallerde, giriş

sınav jürisi Müdürün önerisi ile Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundan

ABD/ASD şartı aranmaksızın Rektörlük onayı ile oluşturulabilir.

Kayıt

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi,

EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan

adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar,

enstitü tarafından istenen belgeleri belirtilen süre içerisinde enstitüye teslim ederek kesin

kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı

örneği kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.

Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedek adaylar başarı sırasına

göre kayıtlarını yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 51 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla

bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından

almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları sanatta yeterlik programından

farklı bir alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler için lisans veya kayıtlı oldukları

yüksek lisans programlarındaki derslerden en az üç en fazla altı dersten oluşan bilimsel hazırlık

programı ilgili ABD/ASD Kurulu tarafından oluşturularak ilgili enstitüye önerilir. EYK tarafından

onaylanan bilimsel hazırlık programı ilgili ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili sanatta yeterlik programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık

programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD Kurulunun

önerisi ve EYK’nın onayı ile sanatta yeterlik programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel

hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup bu sürenin sonunda bilimsel

hazırlık programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler başvurdukları programa

başlayabilirler. Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı,

kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, sanatta yeterlik not

ortalamasında hesaba katılmaz.

Öğrenim süresi ve dersler

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın

sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı, ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki dönemden

oluşur. Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya

Enstitü tarafından belirlenen, en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü

ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje,

resital, konser, temsil gibi çalışmalarını bu Maddede belirtilen sürelerde tamamlamayan/tamamlayamayan

öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına

başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş

olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek

lisans diploması verilir.

(3) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler

için, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS karşılığı

olan; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi uygulamalar ile yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından; lisans

derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, en az 300 AKTS karşılığı olan Senato tarafından belirlenen

toplam 42 ulusal krediden az olmamak koşuluyla 14 ders, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi uygulamalar ile tez önerisi ve tez çalışmalarından oluşur.

(4) Toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla, öğrenci, ilgili ABD/ASD Kurulunun

önerisi ve EYK kararı ile diğer yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarının

ilgili ABD/ASD programlarında verilmekte olan lisansüstü dersleri de alabilir.

(5) Yüksek lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik programı için gerekli olan

toplam krediye sayılmaz.

(6) Sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrencilerin Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde

Planlama ve Değerlendirme derslerini ya da bu derslerin eşdeğeri olarak tanımlanan dersleri

almaları zorunludur. Bu dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrenci tez savunma sınavına alınmaz

ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100 tam puan üzerinden

en az 80 puan olması gerekir. Uzmanlık alan dersini alan öğrenciler bu dersten dersi yürüten

öğretim elemanı/elemanları tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(8) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda

tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olunan seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zorunlu

hallerde başarısız olduğu seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir. Yeni alınan

ders, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin

tekrarı olarak kabul edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu

kapsamda değerlendirilmez.

(9) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen sanatta yeterlik öğrencileri, yüksek lisans

öğrenimi sırasında almış oldukları dersleri tekrar alamazlar.

Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2016 – Sayı : 29854

(10) Tez izleme komitesinin ve ilgili ABD/ASD Kurulunun önerileri ve EYK kararı ile

gerekli tüm mezuniyet koşullarını eksiksiz yerine getiren sanatta yeterlik öğrencisinin mezuniyetine

karar verilebilir.

(11) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez veya sergi veya

proje çalışmasını bu Maddede belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez savunma sınavına

giremeyen bir öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en

az yedi dersi, bir seminer dersini, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalarını ikinci

yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan sanatta yeterlik öğrencisi yüksek lisans programına geçebilir.

Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; sanatta yeterlik programına kesin kayıt tarihi

esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla

ilgili konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup

olmadığına yönelik yapılan yeterlik sınavının esasları şunlardır:

a) Derslerini başarıyla tamamlayan lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci, en geç yedinci

yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç beşinci

yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları yarıyıl sonu sınavlarını izleyen

en geç 30 gün içinde olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarında yılda iki kez yapılır. Sanatta yeterlik

sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl içerisinde tekrar sınava alınır.

b) Yeterlik sınavları, ABD/ASD Kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan

ve sürekli görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Sanatta yeterlik komitesi, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini

seçer ve ABD/ASD aracılığıyla enstitüye bildirir. Danışman bu jürinin doğal üyesidir. Asıl jüri

üyelerinden en az ikisi ve yedek jüri üyelerinden en az biri farklı bir yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim

kurumunun ilgili bir ABD/ASD alanından seçilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat

yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir. Mazereti olan

üyenin yerine yedek üye davet edilir.

c) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bileşimi şeklinde iki

bölüm halinde yapılır. Bu sınavlarda başarılı sayılabilmek için, yazılı, sözlü, uygulamalı veya

bunların bileşimi şeklinde yapılan sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden en az 80

puan alınması gerekir. Yeterlik sınav jüri üyeleri öğrencinin yazılı, sözlü veya uygulama sınavlarındaki

başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt

çoğunlukla karar verir. Bu karar, Sanatta Yeterlik Komitesi ve ilgili ABD/ASD başkanlığınca,

yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik komitesi,

yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, ilgili programda

alınması gereken toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler

almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili

ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir tez izleme

komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından

başka, farklı bir ABD/ASD’den en az bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda,

ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, zorunlu hallerde ilgili

ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37

Tez önerisi savunması

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu,

sözlü savunmadan en az 15 gün önce tez izleme komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine

salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca, tez savunmasını izleyen

üç iş günü içinde, ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir.

Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam

etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya geçerli

bir mazereti olmaksızın bu maddede belirtilen sürelerde tez önerisi savunmasına girmeyen

öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre

azami süresinden sayılır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-

Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden

en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan

çalışmaların bir özeti ve bir sonraki çalışma dönemi için yapılacak çalışma planı açıklanır.

Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız

bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik tezini hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili senato tarafından

kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından

önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci

tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna

ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım

programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek

bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim

kuruluna gönderilir.

(2) Sanatta yeterlik tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak ilgili

ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri en az ikisi yurtiçi veya yurtdışından

başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere toplam beş asıl ve en az biri yurtiçi veya

yurtdışından başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden

oluşur. Tez izleme komitesinde yer alan üyeler bu jürinin doğal üyeleridir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin üç nüshasını danışmanına

teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak

belirtir ve tezleri ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2016 – Sayı : 29854

(4) Jüri üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik çalışmasının kendilerine teslim edildiği tarihten

itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. İlgili jürinin gerekçeli kararı

ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi jüri toplanma süresinin en geç

son günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının

yapılamaması durumunda EYK resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri savunma sınavından

önce toplanarak, tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Tez savunma sınavı,

tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı

dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler

ve alanın uzmanlarından oluşur. Jüri üyelerinden tez izleme komitesi üyeleri hariç dilekçe

ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asil üyeler yerine yedek üyeler ilgili

ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde

öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına

alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret

EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün

içinde yeniden savunmaya alınır. EYK’ya mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da

mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı bir oturum

yaparak jüri üyelerinin raporlarını da dikkate almak suretiyle, tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı

verir. Sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar,

ilgili ABD/ASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla

bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü

ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç

altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta

yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak

sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans

derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmelikte

belirtilen şekilde bir tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı aksi belirtilmedikçe

Üniversiteye aittir.

Diploma

MADDE 57 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir

ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik

diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha

uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını

alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği

kesilir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla Enstitü tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma

verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğrencinin

gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

(4) Sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanan öğrenci EYK'da sanatta yeterlik yemini

eder. Yemin metninin içeriği Senato tarafından belirlenir.

(5) Diplomasını kaybeden ve durumu belgeleyen öğrenciye ikinci ve son kez yeni bir

diploma hazırlanarak verilir.

11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeni kurulan ve gelişmekte olan akademik kurumlardaki araştırma görevlileri

MADDE 58 – (1) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji

enstitülerine lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite

veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, danışmanı ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü

ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilgili EYK’nın belirleyeceği koşullara göre lisansüstü programlara

kabul edilirler.

Özel anlaşmalar

MADDE 59 – (1) Üniversite ile resmi veya özel kurum ve kuruluşlar arasında yapılan

ve Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde de lisansüstü eğitim yaptırmak

amacıyla öğrenci kabul edilir.

Disiplin

MADDE 60 – (1) Lisansüstü öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 61 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından

yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler,

ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen

adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri

ile Senato ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 63 – (1) 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Öğrencilerin ders ve tez dönemi için belirlenen azami süreler,

2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar. Lisansüstü eğitimin çeşitli

aşamalarında bulunan öğrencilerin süre açısından intibakları ilgili enstitüler tarafından yapılır.

(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan

öğrenciler hakkında 5 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(4) 20/4/2016 tarihinden önce kayıtlı olup iki lisansüstü programı aynı anda yürütmekte

olan öğrenciler, her iki programda da geçerli olmak üzere toplamda en çok iki ortak ders alabilirler.

Ancak ders saydırma işlemi EYK kararıyla gerçekleştirilir. Bu iki dersin dışında tamamlanmış

herhangi bir programda alınan hiçbir ders başka bir programda yeniden saydırılamaz.

(5) 28/6/2008 tarihinde veya öncesinde bir sanatta yeterlik veya doktora programına

kayıtlı olup da yeterlik sınavına girmemiş veya girip de başaramamış olan öğrenciler; anadilleri

dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği

kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan aldıklarını

belgelemeleri halinde yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yürürlük

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.


  • 2019-07-05 15:19:10
  • 7870