2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş (ek Madde 2 ) Takvimi ve Başvuru KoşullarıMERSİN ÜNİVERSİTESİ

EK MADDE-2 KAPSAMINDA KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

(2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

 

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

04-14 Ağustos 2020

Başvuru

31 Ağustos 2020

Başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı

7-11 Eylül 2020

Kayıtlar

24 Eylül 2020

Yabancı Dil Hazırlık Sınavı

14-25 Eylül 2020

Ders Kayıtları


(*) Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak Yabancı Dil Muafiyet Sınavı için Sınav Salonları, Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular http://www.mersin.edu.tr/ adresinden takip edilmelidir.

 

 BAŞVURU ve KAYIT YERİ ADRESİ

Başvuru ve kayıt işlemleri Mersin Üniversitesi  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir /MERSİN) Şahsen veya noter vekâleti ile yapılacaktır. 


BAŞVURU KOŞULLARI:

Bu öğrencilerin, Mersin Üniversitesi’ne yatay geçiş işlemleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

  • Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

 

  • Yatay Geçiş şartlarını sağlayamayan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. Bu öğrenciler Özel Öğrenci statüsünde ders alabilirler. Diploma alma hakkı kazanmazlar.

 

  • MEÜ’ye Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için öğrenimin sürdürüldüğü ülkede, şiddet olayları ve insani kriz yaşandığı sırada bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci statüsünde olunması zorunludur. 

1-      Geçişler ancak eşdeğer programlar arasında yapılabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program ile geçmek istediği programın aynı olması gerekmektedir.

 2-      Kontenjan, ilgili yıl için söz konusu programın, ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçemez.

 3-      Öğrenim gördüğü Yükseköğretim Programına Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıranlar, herhangi bir yerleştirme puanı olmadığından, yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

 4-      Başvuran adayın halen öğrenim görmekte olduğu programa,   kayıt yaptırdığı yıl için üniversitemize (başvurmak istediği programa)  öğrenci alınmamış ise başvuru kabul edilmez.

 5-      Üniversitemizde en az %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara geçiş başvurusu yapacak olanların;

 a)      Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans programlarının ara sınıflarında kayıtlı bulunanların (1., 2., 3. sınıfı tamamlamış olanlar ve 4. Sınıf), MEÜ Senatosunca eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartları sağlayamaması durumunda 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri gerekmektedir. 

 b)      Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarının, Yabancı Dil Hazırlık sınıfında kayıtlı veya Yabancı Dil Hazırlık sınıfını tamamlayarak 1. sınıfa başlayacak olanların yukarıda belirtilen şartları sağlayamaması durumunda 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri gerekmektedir. 

 c)      Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İngilizce Hazırlık öğretimi şartı aranmaz.

 6-      Başvurularla ilgili değerlendirmeyi, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.

 7-      Belirtilen kayıt tarihleri arasında herhangi bir nedenle kayda gelmeyenler kayıt hakkını kaybederler.

 8-      İntibak işlemleri, İlgili komisyonlar tarafından,  MEÜ Senatosunca belirlenen “Mersin Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde yapılır.

 9-      Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası alanlar veya ilgili ülke için Ek Madde-2’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce nedenle ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar.


NOT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının,13.06.2018 tarih ve 75850160-301.06.01 -E.46046 sayılı yazısı ile 2013-2014 eğitim öğretim döneminde Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hariç bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına kararda belirtilen diğer şartları da taşımaları halinde yatay geçiş yapabileceklerine karar verilmiştir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-        Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

2-        PASAPORT VEYA TANITMA KARTININ ASLI ve FOTOKOPİSİ: Kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği. (ya da geçerli pasaportu bulunmayanlar için yaşanmakta olan olaylar nedeniyle Ülkemize gelip barınma merkezlerinde kalanlara verilen TANITMA KARTI ve/veya GEÇİCİ KORUMA BELGESİ)

3- ÖĞRENCİ BELGESİ: Öğrenimin sürdürüldüğü Üniversitede öğrenim gördüğüne dair öğrenci belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği

4- NOT ÇİZELGESİ: (BAŞARI DURUM BELGESİ/TRANSKRİPT): Ara ve son sınıflar için adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren Transkript ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği

5-      DERS İÇERİKLERİ: Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunda izlenen programın ders içerikleri (Ders içerikleri, noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden alınan onaylı Türkçesinin yatay geçiş için kayıt hakkı kazanıldığında, kayıt sırasında getirilmesi gereklidir. )

6-      Bir fotoğraf ve başvuru evrakının içine konulacağı yarım kapaklı karton dosya.

7-      Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.


BAŞVURULARIN ALINMASI:

 -   Yatay Geçiş başvuruları yukarıda belirtilen takvimde belirlenen süreler içerisinde istenen belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

-  Başvuru dosyasının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesinden sonra evrakın başvuru koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan incelemenin sonuçlanmasından sonra başvuru evrakları ilgili fakülteye gönderilir.


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1-      PASAPORT VEYA TANITMA KARTININ ASLI ve  FOTOKOPİSİ  : Kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği (ya da geçerli pasaportu bulunmayan ve olaylar nedeniyle Ülkemize gelip barınma merkezlerinde kalanlara verilen TANITMA KARTI ve/veya GEÇİCİ KORUMA BELGESİ)

2-      2 ADET FOTOĞRAF: (4.5x6) ebadında çağdaş kıyafetle (sakalsız ve koyu gözlüksüz) ve son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf. Fotoğrafların arka yüzüne mutlaka ad, soyad ve üniversite öğrenci numarası yazılmalıdır.

 

3-      LİSE DİPLOMASI VEYA MEZUNİYET BELGESİ : Mezun olduğunuz okuldan aldığınız diplomanızın ya da mezuniyet belgesinin aslı.

4-      DENKLİK BELGESİ: Diploma veya Mezuniyet belgesinin Türkiye'de lise eğitimine denk olduğunu gösterir TC MEB veya Yurtdışı Eğitim Müşavirliklerince verilmiş denklik belgesi.

5-      DERS İÇERİKLERİ: Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunda izlenen programın ders içerikleri noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden alınan onaylı Türkçesi.

6-      ÖĞRENİM VİZESİ / İKAMETGAH BELGESİ: Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için İçişleri Bakanlığı Mersin İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü görüşebilirsiniz.

7-      İKAMET TEZKERESİ / YU NUMARASI: İkamet Tezkeresi ile ilgili bilgilere İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sayfası olan https://e-ikamet.goc.gov.tr/  adresinden ulaşılabilir.

 

EK MADDE-2 KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEYENLERE İLİŞKİN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINCA BELİRLENEN ESASLAR

Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriye'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar

 18/06/2014 tarih ve 09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar uyarınca;

 2014-2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere, 2013-2014 eğitim öğretim döneminden önce Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde

 1. Öğrencilerin yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıf ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabilmelerine,

 2. Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10 nu geçmemek üzere yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine,

 3. Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerine, belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine,

 4. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime başlayan öğrenciler Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmalarına karar verilmiştir.

Ek Madde-2 Uyarınca Yemen'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar

Yemen'de çıkan olaylar nedeniyle eğitimine bu ülkede başlayan Türk öğrencilerin yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarında eğitime devam hakkı verilmesine ilişkin talepleri 14/10/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Suriye ve Mısır'daki olaylar nedeniyle 18/06/2014 tarih ve 09/07/2014 tarihli YükseköğretimYürütme Kurulu toplantılarında alınan kararlar ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek Madde -2 Uyarınca, 2014-2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere Yemen'de ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde

 1. Öğrencilerin yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıf ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabilmelerine,

 2. Yemen'de eğitime başlayan öğrencilerin de, Suriye ve Mısır'daki olaylar nedeniyle 18/06/2014 tarih ve 09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında karara bağlanan kontenjan belirleme ilkeleri uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde olmak kaydıyla yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine,

 3. Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerine, belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine,

 4. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime başlayan öğrenciler Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmalarına karar verilmiştir.


  • 2020-08-13 13:13:54
  • 13713